Skapa debatt om de militära hoten

https://www.hbl.fi/artikel/skapa-debatt-om-de-militara-hoten/

15.5.2018 Hufvudstadsbladet

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat.

Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även av den snabbt växande militära verksamheten i området.

Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat, liksom även antalet länder och soldater som deltar i övningarna. Även övningarnas innehåll har förändrats. Tidigare övades främst krishantering. I dag simuleras även tungt beväpnade och välutrustade truppsammandrabbningar samt krigföring med atomvapen. Dessutom eskalerade antalet luftrumsöverträdelser och farliga närflygningar sommaren 2017.

Militärövningar med flera tusen, och till och med tiotusentals deltagare, anordnas flera gånger årligen av både västländerna och Ryssland. Detta ökar dramatiskt spänningen mellan väst och öst och bidrar till miljöföroreningen i området. Övningarna utgör ett hot mot världsfreden och är ett slöseri med värdefulla resurser som bör användas för att ta itu med redan existerande och framtida miljöskyddsutmaningar.

Omfattande krigsövningar som Arctic Challenge, Northern Coast, Aurora och Zapad, vilka ägde rum år 2017, kan även föranleda misstag med förödande konsekvenser.

Ett ytterligare hot utgör moderniseringen av atomvapnen vilken enligt många krigsanalytiker och fredsforskare sänker tröskeln för att ta i bruk dessa vapen. Förutom atomvapnen i Storbritannien och Frankrike har USA atomvapen utplacerade i Europa. Ryssland har atomvapen på olika platser i landet och har sannolikt även i Kaliningrad stationerat missiler som kan bära atomvapen.

Det bör även beaktas att det invid Östersjöns kuster finns flera atomkraftverk och andra nukleära industrianläggningar vilka utgör en stor fara i militära stressituationer såsom omfattande krigsövningar, konfliktsituationer eller krig.

Östersjön hotas även av det militära arvet från tidigare krig; bland annat tusentals ton sprängämnen och kemiska vapen som dumpades under första världskriget, och av bomber, minor och annat krigsmateriel som dumpades efter andra världskriget och som uppskattas uppgå till flera hundratusen ton.

Vi uppmanar alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön i stället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet!

Vi har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, frivilligorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett fredens hav – fred mellan folken och skydd för miljön!

Ingeborg Breines tidigare co-president för Internationella Fredsbyrån (IPB), tidigare direktör Unesco (i Paris, Islamabad, Génève), Norge Ida Carlén Coalition Clean Baltic, Sverige Edmundas Greimas Lithuanian Fund for Nature, Litauen Marina Janssen Center Of Applied Ecology, Estland Ulla Klötzer Kvinnor för Fred/Kvinnor Mot Atomkraft, Finland Iryna Lianiuka ASDEMO (Association of Children and Youth), Vitryssland Dominik Marchowski West Pomeranian Nature Society, Polen Janis Matulis Latvian Green Movement, Lettland Sandra Marie Neumann Arvidson Danmarks Naturfredningsforening Christof Ostheimer samarbetsutskottet för Fredsrörelsen i Schleswig-Holstein, Tyskland Svyatoslav Zabelin, International Socio-Ecological Union, Ryssland och ytterligare 124 underskrifter.

Jaa tämä: