Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

Designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken

8.11.2020, Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/designlivslangden-utgor-ryskt-rulettspel-med-atomkrutdurken/

Situationen i Finland är särskilt riskfylld.

I augusti inlämnade Fortum till Arbets- och näringsministeriet ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB) för Lovisas två atomkraftsreaktorer. Programmet inleder ett MKB-förfarande där man bedömer miljökonsekvenserna av reaktorernas fortsatta drift fram till cirka 2050 eller alternativt avvecklar reaktorerna då de nuvarande tillstånden löper ut 2027 och 2030. Programmet omfattar även slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall.

Den ursprungliga designlivslängden för reaktorerna som togs i bruk 1977 och 1980 var 30 år. Båda reaktorernas driftstid har redan förlängts en gång, 2007. Beviljas de ännu en förlängning blir driftstiden kring 70 år.

FN: s internationella atomenergiorgan (IAEA) definierar en reaktors åldrande som en process där egenskaperna i strukturer, system och komponenter förändras över tid och under användning. Ingenting tillverkat av människohand kan göras helt säkert för uppkomsten av olika slags fel. Katastrofriskerna förändras med reaktorernas ålder.

Designlivslängden är den period under vilken anläggningen och dess komponenter förväntas fungera enligt de tekniska egenskaper för vilka de en gång i tiden tillverkades. Åldringshantering fungerar bra för komponenter då åldringsprocesserna är kända och lätt kan spåras, nås och bytas ut. Men det finns delar som är svåra att observera, till exempel rör inneslutna i betong. Vissa komponenter är inte utbytbara såsom reaktortryckkärlet som är avgörande för reaktorns säkerhet. Vid sidan av fysisk åldring av system, strukturer och komponenter förekommer det teknisk och konceptuell åldring eftersom inte all ny teknologi och nya säkerhetskoncept kan tillämpas på befintliga åldrande reaktorer. Tillsammans med ”mjuka” faktorer – som föråldrade organisationsstrukturer, personalens kunskap, motivationsförlust då anställda går i pension – orsakar dessa faktorer jämfört med moderna standarder en försämring av den övergripande säkerhetsnivån.

American Physical Society (APS) utgav en rapport 2013 med titeln ”Renewing Licenses for the Nation’s Nuclear Power Plants” (förnyandet av licenser för nationens atomkraftverk). Man presenterade en ”badkarskurva” beträffande reaktorers ålder. Kurvan beskriver antalet fel som sannolikt kommer att inträffa över tid och den visar att sannolikheten för problem är störst i början och slutet av kurvan.

Situationen i Finland är särskilt riskfylld. Olkiluoto 3 – tio år försenad och med en lång lista över tekniska problem; övertrycksskyddet i reaktorns primärkrets, vibrationer i tryckhållaren med mera – faller inom APS-kategorin ”medfödda missbildningar” som ligger i början av badkarskurvan, alltså då reaktorn tas i bruk. Dessutom ligger alla de fyra reaktorer som är i drift i Olkiluoto och Lovisa i slutet av kurvan inom kategorin ”slitage på grund av ålder”.

Kvinnor mot atomkraft och Kvinnor för fred har till Arbets- och näringsministeriet, som före den 26 oktober tog emot åsikter och utlåtanden om MKB-programmet, inlämnat ett 44 sidors dokument (https://www.naisetrauhanpuolesta.org/) med argument mot förlängning av Lovisa-reaktorernas driftstid bland annat för att konceptet är föråldrat och i många fall inte möjligt att uppgradera till dagens krav, en ökad mängd högaktivt radioaktivt avfall belastar framtiden, atomkraften inte förmår förhindra klimatförändringen och för att kraftverken är sårbara inför klimatförändringen.

I en rapport av Moody’s Investors Service i augusti framhävs att atomkraftverksoperatörer under de följande 10-20 åren kommer att möta ökade kreditrisker på grund av klimatförändringen eftersom kraftverken är utsatta för översvämningar, orkaner, stormar, stigande temperaturer och vattenförsörjningsstress.

Glädjande är den tyska regeringens svar nyligen till parlamentet att den ställer sig kritisk till driftstidsförlängningar och skarpt arbetar för att de skall upptas som nya projekt i Esbo-konventionen och underkastas gränsöverskridande MKB-förfarande. Glädjande är även att Wärtsilä Corporation i april gjorde en analys som visar att Europas svar på covid-19-pandemin kommer att påskynda övergången av elsystemet med ett decennium. Målet är 100 procent förnybar energi.

Förlängd driftstid för reaktorer som rejält överskridit designlivslängden utgör ryskt rulettspel med atomkrutdurken. Byt elbolag ifall du är kund hos Fortum och inte gillar spelet!

Ulla Klötzer, Kvinnor mot atomkraft

Jaa tämä: