LAUSUNTO UKRAINAN PASIFISTISELTÄ LIIKKEELTÄ SODAN JATKOA VASTAAN

LAUSUNTO UKRAINAN PASIFISTISELTÄ LIIKKEELTÄ SODAN JATKOA VASTAAN

17.4.2022
Ukrainian Pacifist Movement. Teksti useilla kielillä (konekäännettynä)

LAUSUNTO UKRAINAN PASIFISTISELTÄ LIIKKEELTÄ SODAN JATKOA VASTAAN

Ukrainan pasifistinen liike on syvästi huolestunut siltojen aktiivisesta polttamisesta molempien osapuolten Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin rauhanomaisen ratkaisemiseksi ja signaaleista aikomuksista jatkaa verenvuodatusta loputtomiin suvereenin kunnianhimonsa saavuttamiseksi.
Tuomitsemme Venäjän päätöksen hyökätä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022, joka johti kohtalokkaaseen eskaloitumiseen ja tuhansiin kuolemiin, ja toistamme tuomitsemme Minskin sopimuksissa tarkoitetun tulitauon vastavuoroisen loukkauksen, jonka venäläiset ja ukrainalaiset taistelijat loivat Donbasissa ennen taistelun eskaloitumista. Venäjän aggressio.


Tuomitsemme konfliktin osapuolten keskinäisen leimaamisen natsien kaltaisiksi vihollisiksi ja sotarikollisiksi, jotka on tukahdutettu lainsäädäntöön ja joita vahvistaa äärimmäisen ja sovittamattoman vihamielisyyden virallinen propaganda. Uskomme, että lain pitäisi rakentaa rauhaa, ei yllyttää sotaa; ja historian pitäisi antaa meille esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset voivat palata rauhalliseen elämään, ei tekosyitä sodan jatkamiselle. Vaadimme, että riippumattoman ja toimivaltaisen oikeuslaitoksen on määritettävä vastuullisuus rikoksista asianmukaisessa lainmukaisessa menettelyssä puolueettoman ja puolueettoman tutkimuksen tuloksena, erityisesti vakavimpien rikosten, kuten kansanmurhan, osalta. Korostamme, että sotilaallisen julmuuden traagisia seurauksia ei saa käyttää vihan lietsomiseen ja uusien julmuuksien oikeuttamiseen, päinvastoin, tällaisten tragedioiden tulee viilentää taisteluhenkeä ja kannustaa jatkuvasti etsimään verettömimmät keinot sodan lopettamiseksi.


Tuomitsemme molempien osapuolten sotilaalliset toimet, vihollisuudet, jotka vahingoittavat siviilejä. Vaadimme, että kaikki ammunta on lopetettava, kaikkien osapuolten tulee kunnioittaa kuolleiden ihmisten muistoa ja, asianmukaisen surun jälkeen, sitoutua rauhallisesti ja rehellisesti rauhanneuvotteluihin.
Tuomitsemme Venäjän lausunnot aikomuksesta saavuttaa tiettyjä tavoitteita sotilaallisin keinoin, jos niitä ei voida saavuttaa neuvotteluin.
Tuomitsemme Ukrainan lausunnot, joiden mukaan rauhanneuvottelujen jatkaminen riippuu parhaiden neuvotteluasemien voittamisesta taistelukentällä.
Tuomitsemme molempien osapuolten haluttomuuden lopettaa tulitaukoa rauhanneuvottelujen aikana.
Tuomitsemme käytännön, jossa siviilit pakotetaan suorittamaan asepalvelusta, suorittamaan sotilaallisia tehtäviä ja tukemaan armeijaa vastoin Venäjän ja Ukrainan rauhanomaisten ihmisten tahtoa. Vaadimme, että tällaiset käytännöt, erityisesti vihollisuuksien aikana, rikkovat törkeästi kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa sotilaiden ja siviilien välisen eron periaatetta. Minkäänlaista ihmisoikeuden halveksuntaa asepalveluksesta kieltäytyä aseistakieltäytymisestä ei voida hyväksyä.
Tuomitsemme kaiken Venäjän ja Nato-maiden sotilaallisen tuen Ukrainan militanteille radikaaleille, jotka provosoivat sotilaallisen konfliktin eskaloitumista entisestään.


Kehotamme kaikkia rauhaa rakastavia ihmisiä Ukrainassa ja ympäri maailmaa pysymään rauhaa rakastavina ihmisinä kaikissa olosuhteissa ja auttamaan muita olemaan rauhaa rakastavia ihmisiä, keräämään ja levittämään tietoa rauhanomaisista ja väkivallattomista elämäntavoista, kertomaan totuus, joka yhdistää rauhaa rakastavia ihmisiä vastustamaan pahaa ja epäoikeudenmukaisuutta ilman väkivaltaa ja kumoamaan myytit tarpeellisesta, hyödyllisestä, väistämättömästä ja oikeudenmukaisesta sodasta. Emme vaadi nyt mitään erityisiä toimia varmistaaksemme, että rauhansuunnitelmat eivät joudu militaristien vihan ja hyökkäysten kohteeksi, mutta olemme varmoja, että maailman pasifisteilla on hyvä mielikuvitus ja kokemus parhaiden unelmiensa käytännön toteuttamisesta. Toimintaamme tulisi ohjata toivo rauhallisesta ja onnellisesta tulevaisuudesta, ei pelkojen.

Anna rauhantyömme tuoda lähemmäksi tulevaisuutta unelmista.
Sota on rikos ihmisyyttä vastaan. Siksi olemme päättäneet olla tukematta minkäänlaista sotaa ja pyrkiä poistamaan kaikki sodan syyt.

#

Ukrainan pasifistit hyväksyivät julkilausuman 17. huhtikuuta. Kokouksessa keskusteltiin työsuunnitelmasta, joka koskee sodanvastaista toimintaa verkossa ja offline-tilassa, aseistakieltäytymisen puolustamista, pasifistien ja rauhaa rakastavien siviilien oikeusapua, hyväntekeväisyystyötä, yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, koulutusta ja teorian ja käytännön tutkimusta. rauhallisesta ja väkivallattomasta elämästä. Ruslan Kotsaba sanoi, että pasifistit ovat nykyään paineen alla, mutta rauhanliikkeen on säilyttävä ja kukoistava. Juri Sheliazhenko korosti, että itsepäinen sodan pitkittyminen ympärillämme vaatii pasifisteilta totuudenmukaisuutta, avoimuutta ja suvaitsevaisuutta, vihollisten puuttumista ja keskittymistä pitkäaikaiseen toimintaan, erityisesti tiedotuksen, koulutuksen ja ihmisoikeuksien suojelun saralla; hän kertoi myös valtion rajavartiolaitosta vastaan tehdystä muodollisesta kantelusta, koska se oli salannut asepalveluksen aseistakieltäytymisoikeuden loukkauksia. Ilja Ovtšarenko toivoi, että koulutustyö auttaa Ukrainan ja Venäjän ihmisiä ymmärtämään, ettei heidän elämänsä tarkoituksella ole mitään tekemistä vihollisten tappamisen ja asepalveluksen kanssa, ja suositteli lukemaan useita Mahatma Gandhin ja Leo Tolstoin kirjoja.

STATEMENT OF THE UKRAINIAN PACIFIST MOVEMENT AGAINST PERPETUATION OF WAR

Ukrainian Pacifist Movement is gravely concerned about the active burning of bridges for a peaceful resolution of conflict between Russia and Ukraine on both sides and signals of intentions to continue the bloodshed indefinitely to achieve some sovereign ambitions.


We condemn the Russian decision to invade Ukraine on 24 February 2022, which led to a fatal escalation and thousands of deaths, reiterating our condemnation of the reciprocal violations of the ceasefire envisaged in Minsk agreements by Russian and Ukrainian combatants in Donbas prior to the escalation of Russian aggression.


We condemn the mutual labeling of parties to the conflict as Nazi-alike enemies and war criminals, stuffed into legislation, reinforced by the official propaganda of extreme and irreconcilable hostility. We believe that the law should build peace, not incite war; and history should give us examples how people can return to peaceful life, not excuses for continuing the war. We insist that accountability for crimes must be established by an independent and competent judicial body in due process of law, in result of  unbiased and impartial investigation, especially in the most serious crimes, such as genocide. We emphasize that the tragic consequences of military brutality must not be used to incite hatred and justify new atrocities, on the contrary, such tragedies should cool the fighting spirit and encourage a persistent search for the most bloodless ways to end the war.
We condemn military actions on both sides, the hostilities which harm civilians. We insist that all shooting should be stopped, all sides should honor the memory of killed people and, after due grief, calmly and honestly commit to peace talks.


We condemn statements on the Russian side about the intention to achieve certain goals by military means if they cannot be achieved through negotiations.
We condemn statements on the Ukrainian side that continuation of peace talks depends on winning the best negotiating positions at the battlefield.
We condemn the unwillingness of both sides to cease fire during the peace talks.
We condemn the practice of forcing civilians to conduct military service, to perform military tasks and to support the army against the will of peaceful people in Russia and Ukraine. We insist that such practices, especially during hostilities, grossly violate the principle of distinction between militaries and civilians in international humanitarian law. Any forms of contempt for the human right to conscientious objection to military service are unacceptable.
We condemn all military support provided by Russia and NATO countries for militant radicals in Ukraine provoking further escalation of the military conflict.
We call on all peace-loving people in Ukraine and around the world to remain peace-loving people in all circumstances and to help others to be peace-loving people, to collect and disseminate knowledge about peaceful and nonviolent way of life, to tell the truth that unites peace-loving people, to resist evil and injustice without violence, and debunk myths about necessary, beneficial, inevitable, and just war. We don’t call for any particular action now to ensure that peace plans will not be targeted by hatred and attacks of militarists, but we are confident that pacifists of the world have a good imagination and experience of practical realization of their best dreams. Our actions should be guided by hope for a peaceful and happy future, and not by fears. Let our peace work bring closer the future from dreams.
War is a crime against humanity. Therefore, we are determined not to support any kind of war and to strive for the removal of all causes of war.

#

Ukrainian pacifists adopted the statement 17 April. At the meeting, a work plan was discussed regarding antiwar activities online and offline, advocacy of conscientious objection to military service, legal aid for pacifists and peace-loving civilians, charitable work, cooperation with other NGOs, education and research on the theory and practice of peaceful and nonviolent life. Ruslan Kotsaba said that pacifists are under pressure today, but peace movement must survive and thrive. Yurii Sheliazhenko stressed that stubborn war prolongation around us demands of pacifists to be truthful, transparent and tolerant, insist on having no enemies, and focus on long-term activities, especially in the fields of information, education, and human rights protection; he also reported about formal complaint filed against the state border guard for concealment of violations of the human right to conscientious objection to military service. Ilya Ovcharenko expressed a hope that educational work will help people in Ukraine and Russia to realize that their meaning of life has nothing to do with killing enemies and military service, and recommended to read several books of Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy.

* traducción automática *

DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO PACIFISTA UCRANIANO CONTRA LA PERPETUACIÓN DE LA GUERRA

El Movimiento Pacifista Ucraniano está gravemente preocupado por la quema activa de puentes para una resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania en ambos lados y las señales de intenciones de continuar el derramamiento de sangre indefinidamente para lograr algunas ambiciones soberanas.
Condenamos la decisión rusa de invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022, que provocó una escalada fatal y miles de muertos, reiterando nuestra condena a las violaciones recíprocas del alto el fuego previsto en los acuerdos de Minsk por parte de combatientes rusos y ucranianos en Donbass previo a la escalada de agresión rusa.
Condenamos el etiquetado mutuo de las partes en el conflicto como enemigos al estilo nazi y criminales de guerra, embutido en la legislación, reforzado por la propaganda oficial de hostilidad extrema e irreconciliable. Creemos que el derecho debe construir la paz, no incitar a la guerra; y la historia debería darnos ejemplos de cómo la gente puede volver a la vida pacífica, no excusas para continuar la guerra. Insistimos en que la responsabilidad por los delitos debe ser establecida por un órgano judicial independiente y competente en el debido proceso de ley, como resultado de una investigación imparcial e imparcial, especialmente en los delitos más graves, como el genocidio. Hacemos hincapié en que las trágicas consecuencias de la brutalidad militar no deben utilizarse para incitar al odio y justificar nuevas atrocidades, por el contrario, tales tragedias deben enfriar el espíritu de lucha y alentar una búsqueda persistente de las formas más incruentas para terminar la guerra.
Condenamos las acciones militares de ambos lados, las hostilidades que dañan a los civiles. Insistimos en que deben detenerse todos los disparos, todas las partes deben honrar la memoria de las personas asesinadas y, después del debido dolor, comprometerse con calma y honestidad a las conversaciones de paz.
Condenamos las declaraciones de la parte rusa sobre la intención de lograr ciertos objetivos por medios militares si no pueden lograrse mediante negociaciones.
Condenamos las declaraciones de la parte ucraniana de que la continuación de las conversaciones de paz depende de ganar las mejores posiciones de negociación en el campo de batalla.
Condenamos la falta de voluntad de ambas partes para cesar el fuego durante las conversaciones de paz.
Condenamos la práctica de obligar a los civiles a realizar el servicio militar, realizar tareas militares y apoyar al ejército contra la voluntad de personas pacíficas en Rusia y Ucrania. Insistimos en que tales prácticas, especialmente durante las hostilidades, violan gravemente el principio de distinción entre militares y civiles en el derecho internacional humanitario. Cualquier forma de desprecio por el derecho humano a la objeción de conciencia al servicio militar es inaceptable.
Condenamos todo el apoyo militar brindado por Rusia y los países de la OTAN a los militantes radicales en Ucrania que provocan una mayor escalada del conflicto militar.
Hacemos un llamado a todas las personas amantes de la paz en Ucrania y en todo el mundo para que sigan siendo personas amantes de la paz en todas las circunstancias y ayuden a otros a ser personas amantes de la paz, para recopilar y difundir conocimientos sobre una forma de vida pacífica y no violenta, para decirle a la verdad que une a las personas amantes de la paz, para resistir el mal y la injusticia sin violencia, y desacreditar los mitos sobre la guerra necesaria, beneficiosa, inevitable y justa. No llamamos a ninguna acción en particular ahora para garantizar que los planes de paz no sean blanco del odio y los ataques de los militaristas, pero estamos seguros de que los pacifistas del mundo tienen una buena imaginación y experiencia en la realización práctica de sus mejores sueños. Nuestras acciones deben estar guiadas por la esperanza de un futuro pacífico y feliz, y no por los miedos. Que nuestro trabajo por la paz acerque el futuro desde los sueños.
La guerra es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, estamos decididos a no apoyar ningún tipo de guerra y luchar por la eliminación de todas las causas de la guerra.

#

Los pacifistas ucranianos adoptaron la declaración el 17 de abril. En la reunión, se discutió un plan de trabajo sobre actividades contra la guerra en línea y fuera de línea, defensa de la objeción de conciencia al servicio militar, asistencia legal para pacifistas y civiles amantes de la paz, trabajo caritativo, cooperación con otras ONG, educación e investigación sobre la teoría y la práctica. de vida pacífica y no violenta. Ruslan Kotsaba dijo que los pacifistas están bajo presión hoy, pero el movimiento por la paz debe sobrevivir y prosperar. Yurii Sheliazhenko enfatizó que la obstinada prolongación de la guerra a nuestro alrededor exige que los pacifistas sean veraces, transparentes y tolerantes, insistan en no tener enemigos y se centren en actividades a largo plazo, especialmente en los campos de la información, la educación y la protección de los derechos humanos; también informó sobre denuncia formal presentada contra la guardia fronteriza estatal por encubrimiento de violaciones al derecho humano a la objeción de conciencia al servicio militar. Ilya Ovcharenko expresó la esperanza de que el trabajo educativo ayude a las personas en Ucrania y Rusia a darse cuenta de que el significado de la vida no tiene nada que ver con matar enemigos y el servicio militar, y recomendó leer varios libros de Mahatma Gandhi y Leo Tolstoy.

*traduzione automatica*

DICHIARAZIONE DEL MOVIMENTO PACIFISTA UCRAINO CONTRO LA PERPETUAZIONE DELLA GUERRA

Il Movimento pacifista ucraino è gravemente preoccupato per l’incendio attivo di ponti per una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina da entrambe le parti e segnali di intenzioni di continuare lo spargimento di sangue indefinitamente per raggiungere alcune ambizioni sovrane.
Condanniamo la decisione russa di invadere l’Ucraina il 24 febbraio 2022, che ha portato a un’escalation fatale e migliaia di morti, ribadendo la nostra condanna delle reciproche violazioni del cessate il fuoco previste negli accordi di Minsk da parte dei combattenti russi e ucraini nel Donbas prima dell’escalation di Aggressione russa.
Condanniamo l’etichettatura reciproca delle parti in conflitto come nemiche e criminali di guerra allo stesso modo dei nazisti, infilate nella legislazione, rafforzate dalla propaganda ufficiale di un’ostilità estrema e inconciliabile. Crediamo che la legge debba costruire la pace, non incitare alla guerra; e la storia dovrebbe darci esempi di come le persone possono tornare a una vita pacifica, non scuse per continuare la guerra. Insistiamo sul fatto che la responsabilità per i crimini deve essere stabilita da un organo giudiziario indipendente e competente nel giusto processo di legge, a seguito di un’indagine imparziale e imparziale, soprattutto nei crimini più gravi, come il genocidio. Sottolineiamo che le tragiche conseguenze della brutalità militare non devono essere utilizzate per incitare all’odio e giustificare nuove atrocità, al contrario, tali tragedie dovrebbero raffreddare lo spirito combattivo e incoraggiare una ricerca persistente dei modi più incruenti per porre fine alla guerra.
Condanniamo le azioni militari di entrambe le parti, le ostilità che danneggiano i civili. Insistiamo sul fatto che tutte le sparatorie dovrebbero essere fermate, tutte le parti dovrebbero onorare la memoria delle persone uccise e, dopo il dovuto dolore, impegnarsi con calma e onestà nei colloqui di pace.
Condanniamo le dichiarazioni della parte russa sull’intenzione di raggiungere determinati obiettivi con mezzi militari se non possono essere raggiunti attraverso i negoziati.
Condanniamo le dichiarazioni da parte ucraina secondo cui la continuazione dei colloqui di pace dipende dalla conquista delle migliori posizioni negoziali sul campo di battaglia.
Condanniamo la riluttanza di entrambe le parti a cessare il fuoco durante i colloqui di pace.
Condanniamo la pratica di costringere i civili a svolgere il servizio militare, a svolgere compiti militari ea sostenere l’esercito contro la volontà di persone pacifiche in Russia e Ucraina. Insistiamo sul fatto che tali pratiche, specialmente durante le ostilità, violano gravemente il principio di distinzione tra militari e civili nel diritto umanitario internazionale. Qualsiasi forma di disprezzo per il diritto umano all’obiezione di coscienza al servizio militare è inaccettabile.
Condanniamo tutto il sostegno militare fornito dalla Russia e dai paesi della NATO ai militanti radicali in Ucraina, provocando un’ulteriore escalation del conflitto militare.
Invitiamo tutte le persone amanti della pace in Ucraina e nel mondo a rimanere persone amanti della pace in tutte le circostanze e ad aiutare gli altri a essere persone amanti della pace, a raccogliere e diffondere conoscenze sullo stile di vita pacifico e non violento, a raccontare il verità che unisce le persone amanti della pace, per resistere al male e all’ingiustizia senza violenza e sfatare i miti sulla guerra necessaria, benefica, inevitabile e giusta. Non chiediamo alcuna azione particolare ora per garantire che i piani di pace non siano presi di mira dall’odio e dagli attacchi dei militaristi, ma siamo fiduciosi che i pacifisti del mondo abbiano una buona immaginazione ed esperienza nella realizzazione pratica dei loro migliori sogni. Le nostre azioni dovrebbero essere guidate dalla speranza per un futuro sereno e felice, e non dalle paure. Lascia che il nostro lavoro per la pace avvicini il futuro ai sogni.
La guerra è un crimine contro l’umanità. Pertanto, siamo determinati a non sostenere alcun tipo di guerra ea lottare per l’eliminazione di tutte le cause di guerra.

#

I pacifisti ucraini hanno adottato la dichiarazione il 17 aprile. Durante l’incontro è stato discusso un piano di lavoro riguardante le attività contro la guerra online e offline, la difesa dell’obiezione di coscienza al servizio militare, l’assistenza legale per i pacifisti e i civili amanti della pace, il lavoro di beneficenza, la cooperazione con altre ONG, l’istruzione e la ricerca sulla teoria e la pratica di vita pacifica e non violenta. Ruslan Kotsaba ha affermato che i pacifisti sono oggi sotto pressione, ma il movimento per la pace deve sopravvivere e prosperare. Yurii Sheliazhenko ha sottolineato che l’ostinato prolungamento della guerra intorno a noi richiede ai pacifisti di essere sinceri, trasparenti e tolleranti, insistere nel non avere nemici e concentrarsi su attività a lungo termine, specialmente nei settori dell’informazione, dell’istruzione e della protezione dei diritti umani; ha anche riferito di una denuncia formale presentata contro la guardia di frontiera statale per occultamento di violazioni del diritto umano all’obiezione di coscienza al servizio militare. Ilya Ovcharenko ha espresso la speranza che il lavoro educativo aiuterà le persone in Ucraina e Russia a rendersi conto che il significato della loro vita non ha nulla a che fare con l’uccisione di nemici e il servizio militare, e ha raccomandato di leggere diversi libri del Mahatma Gandhi e di Leo Tolstoj.

* automatische Übersetzung *

ERKLÄRUNG DER UKRAINISCHEN PAZIFISTISCHEN BEWEGUNG GEGEN DIE AUSDAUERUNG DES KRIEGES

Die Ukrainische Pazifistische Bewegung ist zutiefst besorgt über das aktive Abbrennen von Brücken für eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf beiden Seiten und die Absichtserklärung, das Blutvergießen auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, um einige souveräne Ambitionen zu erreichen.
Wir verurteilen die russische Entscheidung, am 24. Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren, die zu einer tödlichen Eskalation und Tausenden von Toten führte, und bekräftigen unsere Verurteilung der gegenseitigen Verletzungen des in den Vereinbarungen von Minsk vorgesehenen Waffenstillstands durch russische und ukrainische Kombattanten im Donbass vor der Eskalation von Russische Aggression.
Wir verurteilen die gegenseitige Etikettierung von Konfliktparteien als Nazi-ähnliche Feinde und Kriegsverbrecher, die in die Gesetzgebung gestopft wird, verstärkt durch die offizielle Propaganda extremer und unversöhnlicher Feindseligkeit. Wir glauben, dass das Gesetz Frieden schaffen und nicht Krieg anzetteln sollte; und die Geschichte sollte uns Beispiele dafür geben, wie Menschen zu einem friedlichen Leben zurückkehren können, und keine Entschuldigungen dafür, den Krieg fortzusetzen. Wir bestehen darauf, dass die Verantwortlichkeit für Verbrechen von einer unabhängigen und kompetenten Justizbehörde in einem ordentlichen Gerichtsverfahren als Ergebnis einer unvoreingenommenen und unparteiischen Untersuchung festgestellt werden muss, insbesondere bei den schwersten Verbrechen wie Völkermord. Wir betonen, dass die tragischen Folgen militärischer Brutalität nicht dazu benutzt werden dürfen, Hass zu schüren und neue Gräueltaten zu rechtfertigen, im Gegenteil, solche Tragödien sollten den Kampfgeist abkühlen und eine beharrliche Suche nach den unblutigsten Wegen zur Beendigung des Krieges fördern.
Wir verurteilen Militäraktionen auf beiden Seiten, die Feindseligkeiten, die Zivilisten schaden. Wir bestehen darauf, dass alle Schießereien eingestellt werden, alle Seiten das Andenken an die getöteten Menschen ehren und sich nach gebührender Trauer ruhig und ehrlich zu Friedensgesprächen verpflichten.
Wir verurteilen Äußerungen von russischer Seite über die Absicht, bestimmte Ziele militärisch zu erreichen, wenn sie nicht durch Verhandlungen erreicht werden können.
Wir verurteilen Äußerungen der ukrainischen Seite, dass die Fortsetzung der Friedensgespräche davon abhängt, die besten Verhandlungspositionen auf dem Schlachtfeld zu gewinnen.
Wir verurteilen die mangelnde Bereitschaft beider Seiten, das Feuer während der Friedensgespräche einzustellen.
Wir verurteilen die Praxis, Zivilisten gegen den Willen friedlicher Menschen in Russland und der Ukraine zum Militärdienst, zur Erfüllung militärischer Aufgaben und zur Unterstützung der Armee zu zwingen. Wir bestehen darauf, dass solche Praktiken, insbesondere während der Feindseligkeiten, den Grundsatz der Unterscheidung zwischen Militärs und Zivilisten im humanitären Völkerrecht grob verletzen. Jegliche Missachtung des Menschenrechts auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist inakzeptabel.
Wir verurteilen jede militärische Unterstützung Russlands und der NATO-Staaten für militante Radikale in der Ukraine, die eine weitere Eskalation des militärischen Konflikts provoziert.
Wir rufen alle friedliebenden Menschen in der Ukraine und auf der ganzen Welt auf, unter allen Umständen friedliebende Menschen zu bleiben und anderen zu helfen, friedliebende Menschen zu sein, Wissen über eine friedliche und gewaltfreie Lebensweise zu sammeln und zu verbreiten, das zu erzählen Wahrheit, die friedliebende Menschen vereint, dem Bösen und Unrecht ohne Gewalt zu widerstehen und Mythen über notwendigen, nützlichen, unvermeidlichen und gerechten Krieg zu entlarven. Wir fordern jetzt keine besonderen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Friedenspläne nicht Ziel von Hass und Angriffen von Militaristen werden, aber wir sind zuversichtlich, dass die Pazifisten der Welt eine gute Vorstellungskraft und Erfahrung in der praktischen Umsetzung ihrer besten Träume haben. Unser Handeln sollte von der Hoffnung auf eine friedliche und glückliche Zukunft geleitet sein und nicht von Ängsten. Lassen Sie unsere Friedensarbeit die Zukunft aus Träumen näher bringen.
Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Deshalb sind wir entschlossen, keinerlei Krieg zu unterstützen und uns um die Beseitigung aller Kriegsursachen zu bemühen.

#

Ukrainische Pazifisten nahmen die Erklärung am 17. April an. Bei dem Treffen wurde ein Arbeitsplan zu Antikriegsaktivitäten online und offline, Befürwortung der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen, Rechtshilfe für Pazifisten und friedliebende Zivilisten, gemeinnützige Arbeit, Zusammenarbeit mit anderen NGOs, Bildung und Forschung zu Theorie und Praxis besprochen eines friedlichen und gewaltfreien Lebens. Ruslan Kotsaba sagte, dass Pazifisten heute unter Druck stehen, aber die Friedensbewegung überleben und gedeihen muss. Juri Scheljaschenko betonte, dass die hartnäckige Kriegsverlängerung um uns herum von den Pazifisten verlangt, wahrhaftig, transparent und tolerant zu sein, darauf zu bestehen, keine Feinde zu haben, und sich auf langfristige Aktivitäten zu konzentrieren, insbesondere in den Bereichen Information, Bildung und Schutz der Menschenrechte; er berichtete auch über eine förmliche Anzeige gegen den Staatsgrenzschutz wegen Verschleierung von Verletzungen des Menschenrechts auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Ilya Ovcharenko äußerte die Hoffnung, dass Bildungsarbeit den Menschen in der Ukraine und in Russland helfen werde, zu erkennen, dass ihr Lebenssinn nichts mit dem Töten von Feinden und dem Militärdienst zu tun habe, und empfahl, mehrere Bücher von Mahatma Gandhi und Leo Tolstoi zu lesen.

* traduction automatique *

DECLARATION DU MOUVEMENT PACIFISTE UKRAINIEN CONTRE LA PERPÉTUATION DE LA GUERRE

Le Mouvement pacifiste ukrainien est gravement préoccupé par la combustion active des ponts pour une résolution pacifique du conflit entre la Russie et l’Ukraine des deux côtés et par les signaux d’intention de poursuivre indéfiniment l’effusion de sang pour réaliser certaines ambitions souveraines.
Nous condamnons la décision russe d’envahir l’Ukraine le 24 février 2022, qui a entraîné une escalade meurtrière et des milliers de morts, réitérant notre condamnation des violations réciproques du cessez-le-feu prévues dans les accords de Minsk par les combattants russes et ukrainiens dans le Donbass avant l’escalade de Agression russe.
Nous condamnons l’étiquetage mutuel des parties au conflit en tant qu’ennemis et criminels de guerre à l’image des nazis, inséré dans la législation, renforcé par la propagande officielle d’une hostilité extrême et irréconciliable. Nous pensons que la loi doit construire la paix et non inciter à la guerre ; et l’histoire devrait nous donner des exemples de retour à une vie paisible, pas des excuses pour continuer la guerre. Nous insistons sur le fait que la responsabilité des crimes doit être établie par un organe judiciaire indépendant et compétent dans le cadre d’une procédure régulière, à la suite d’une enquête impartiale et impartiale, en particulier pour les crimes les plus graves, tels que le génocide. Nous soulignons que les conséquences tragiques de la brutalité militaire ne doivent pas être utilisées pour inciter à la haine et justifier de nouvelles atrocités, au contraire, de telles tragédies devraient refroidir l’esprit combatif et encourager une recherche persistante des moyens les plus exsangues de mettre fin à la guerre.
Nous condamnons les actions militaires des deux côtés, les hostilités qui nuisent aux civils. Nous insistons pour que tous les tirs cessent, que toutes les parties honorent la mémoire des personnes tuées et, après un chagrin dû, s’engagent calmement et honnêtement dans des pourparlers de paix.
Nous condamnons les déclarations du côté russe sur l’intention d’atteindre certains objectifs par des moyens militaires s’ils ne peuvent être atteints par des négociations.
Nous condamnons les déclarations du côté ukrainien selon lesquelles la poursuite des pourparlers de paix dépend de l’obtention des meilleures positions de négociation sur le champ de bataille.
Nous condamnons le refus des deux parties de cesser le feu pendant les pourparlers de paix.
Nous condamnons la pratique consistant à obliger des civils à effectuer leur service militaire, à accomplir des tâches militaires et à soutenir l’armée contre la volonté de personnes pacifiques en Russie et en Ukraine. Nous insistons sur le fait que de telles pratiques, en particulier pendant les hostilités, violent gravement le principe de distinction entre militaires et civils du droit international humanitaire. Toute forme de mépris du droit de l’homme à l’objection de conscience au service militaire est inacceptable.
Nous condamnons tout soutien militaire fourni par la Russie et les pays de l’OTAN aux militants radicaux en Ukraine, provoquant une nouvelle escalade du conflit militaire.
Nous appelons toutes les personnes éprises de paix en Ukraine et dans le monde à rester des personnes éprises de paix en toutes circonstances et à aider les autres à être des personnes éprises de paix, à collecter et à diffuser des connaissances sur un mode de vie pacifique et non violent, à dire aux vérité qui unit les gens épris de paix, pour résister au mal et à l’injustice sans violence, et démystifier les mythes sur la guerre nécessaire, bénéfique, inévitable et juste. Nous n’appelons à aucune action particulière maintenant pour garantir que les plans de paix ne seront pas ciblés par la haine et les attaques des militaristes, mais nous sommes convaincus que les pacifistes du monde ont une bonne imagination et une expérience de la réalisation pratique de leurs meilleurs rêves. Nos actions doivent être guidées par l’espoir d’un avenir pacifique et heureux, et non par la peur. Laissez notre travail de paix rapprocher l’avenir des rêves.
La guerre est un crime contre l’humanité. Par conséquent, nous sommes déterminés à ne soutenir aucune sorte de guerre et à nous efforcer d’éliminer toutes les causes de guerre.

#

Les pacifistes ukrainiens ont adopté la déclaration le 17 avril. Lors de la réunion, un plan de travail a été discuté concernant les activités anti-guerre en ligne et hors ligne, la défense de l’objection de conscience au service militaire, l’aide juridique pour les pacifistes et les civils épris de paix, le travail caritatif, la coopération avec d’autres ONG, l’éducation et la recherche sur la théorie et la pratique. de vie paisible et non violente. Ruslan Kotsaba a déclaré que les pacifistes sont sous pression aujourd’hui, mais que le mouvement pour la paix doit survivre et prospérer. Yurii Sheliazhenko a souligné que la prolongation obstinée de la guerre autour de nous exige des pacifistes qu’ils soient véridiques, transparents et tolérants, insistent pour ne pas avoir d’ennemis et se concentrent sur des activités à long terme, en particulier dans les domaines de l’information, de l’éducation et de la protection des droits de l’homme ; il a également fait état d’une plainte officielle déposée contre le garde-frontière de l’État pour dissimulation de violations du droit de l’homme à l’objection de conscience au service militaire. Ilya Ovcharenko a exprimé l’espoir que le travail éducatif aidera les Ukrainiens et les Russes à se rendre compte que leur sens de la vie n’a rien à voir avec le meurtre d’ennemis et le service militaire, et a recommandé de lire plusieurs livres du Mahatma Gandhi et de Léon Tolstoï.

* automatische vertaling *

VERKLARING VAN DE OEKRAENSE PACIFISTISCHE BEWEGING TEGEN DE PERPETUATIE VAN DE OORLOG

De Oekraïense Pacifistische Beweging is ernstig bezorgd over het actief verbranden van bruggen voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne aan beide kanten en signalen van intenties om het bloedvergieten voor onbepaalde tijd voort te zetten om een aantal soevereine ambities te verwezenlijken.
We veroordelen het Russische besluit om Oekraïne binnen te vallen op 24 februari 2022, dat leidde tot een fatale escalatie en duizenden doden, en herhalen onze veroordeling van de wederzijdse schendingen van het staakt-het-vuren dat in de akkoorden van Minsk is voorzien door Russische en Oekraïense strijders in Donbas voorafgaand aan de escalatie van Russische agressie.
We veroordelen de wederzijdse etikettering van partijen bij het conflict als nazi-achtige vijanden en oorlogsmisdadigers, gepropt in wetgeving, versterkt door de officiële propaganda van extreme en onverzoenlijke vijandigheid. Wij geloven dat de wet vrede moet bouwen, niet aanzetten tot oorlog; en de geschiedenis zou ons voorbeelden moeten geven hoe mensen kunnen terugkeren naar een vreedzaam leven, geen excuses om de oorlog voort te zetten. We staan erop dat de aansprakelijkheid voor misdaden moet worden vastgesteld door een onafhankelijke en bevoegde gerechtelijke instantie volgens een behoorlijke rechtsgang, als resultaat van onbevooroordeeld en onpartijdig onderzoek, met name bij de ernstigste misdaden, zoals genocide. We benadrukken dat de tragische gevolgen van militair geweld niet mogen worden gebruikt om haat aan te wakkeren en nieuwe gruweldaden te rechtvaardigen, integendeel, dergelijke tragedies moeten de strijdlust koelen en een aanhoudende zoektocht aanmoedigen naar de meest bloedeloze manieren om de oorlog te beëindigen.
We veroordelen militaire acties aan beide kanten, de vijandelijkheden die burgers schaden. We dringen erop aan dat alle schietpartijen worden stopgezet, dat alle partijen de nagedachtenis van gedode mensen eren en, na veel verdriet, kalm en eerlijk vredesbesprekingen voeren.
Wij veroordelen uitspraken van Russische zijde over het voornemen om bepaalde doelen met militaire middelen te bereiken als deze niet via onderhandelingen kunnen worden bereikt.
Wij veroordelen verklaringen van Oekraïense zijde dat voortzetting van vredesbesprekingen afhangt van het verkrijgen van de beste onderhandelingsposities op het slagveld.
We veroordelen de onwil van beide partijen om tijdens de vredesbesprekingen het vuren te staken.
Wij veroordelen de praktijk om burgers te dwingen militaire dienst te verrichten, militaire taken uit te voeren en het leger te steunen tegen de wil van vreedzame mensen in Rusland en Oekraïne. We dringen erop aan dat dergelijke praktijken, vooral tijdens vijandelijkheden, een grove schending vormen van het principe van onderscheid tussen militairen en burgers in het internationaal humanitair recht. Elke vorm van minachting voor het mensenrecht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst is onaanvaardbaar.
We veroordelen alle militaire steun van Rusland en NAVO-landen aan militante radicalen in Oekraïne die een verdere escalatie van het militaire conflict veroorzaken.
We roepen alle vredelievende mensen in Oekraïne en over de hele wereld op om onder alle omstandigheden vredelievende mensen te blijven en anderen te helpen vredelievende mensen te zijn, kennis te verzamelen en te verspreiden over een vreedzame en geweldloze manier van leven, de waarheid die vredelievende mensen verenigt, om kwaad en onrecht zonder geweld te weerstaan, en mythes over noodzakelijke, heilzame, onvermijdelijke en rechtvaardige oorlog te ontkrachten. We vragen nu geen specifieke actie om ervoor te zorgen dat vredesplannen niet het doelwit worden van haat en aanvallen van militaristen, maar we zijn ervan overtuigd dat pacifisten van de wereld een goede verbeeldingskracht en ervaring hebben met de praktische realisatie van hun beste dromen. Onze acties moeten worden geleid door hoop op een vreedzame en gelukkige toekomst, en niet door angst. Laat ons vredeswerk de toekomst vanuit dromen dichterbij brengen.
Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zijn we vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog.

#

Oekraïense pacifisten namen de verklaring op 17 april aan. Tijdens de bijeenkomst werd een werkplan besproken met betrekking tot anti-oorlogsactiviteiten online en offline, pleiten voor gewetensbezwaren tegen militaire dienst, rechtsbijstand voor pacifisten en vredelievende burgers, liefdadigheidswerk, samenwerking met andere NGO’s, onderwijs en onderzoek naar de theorie en praktijk van een vreedzaam en geweldloos leven. Ruslan Kotsaba zei dat pacifisten tegenwoordig onder druk staan, maar dat de vredesbeweging moet overleven en bloeien. Yurii Sheliazhenko benadrukte dat hardnekkige oorlogsuitbreiding om ons heen van pacifisten vraagt om waarheidsgetrouw, transparant en tolerant te zijn, erop aan te dringen geen vijanden te hebben en zich te concentreren op langetermijnactiviteiten, vooral op het gebied van informatie, onderwijs en mensenrechtenbescherming; hij deed ook verslag van een formele klacht die was ingediend tegen de staatsgrenswacht wegens het verzwijgen van schendingen van het mensenrecht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst. Ilya Ovcharenko sprak de hoop uit dat educatief werk de mensen in Oekraïne en Rusland zal helpen beseffen dat hun zin van het leven niets te maken heeft met het doden van vijanden en militaire dienst, en raadde aan verschillende boeken van Mahatma Gandhi en Leo Tolstoy te lezen.

* automatisk oversættelse *

UDTALELSE FRA DEN UKRAINSKE PACIFISTBEVÆGELSE MOD FOREVÆBELSE AF KRIGEN

Den ukrainske pacifistiske bevægelse er dybt bekymret over den aktive afbrænding af broer til en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Ukraine på begge sider og signaler om intentioner om at fortsætte blodsudgydelserne på ubestemt tid for at nå nogle suveræne ambitioner.
Vi fordømmer den russiske beslutning om at invadere Ukraine den 24. februar 2022, som førte til en fatal eskalering og tusindvis af dødsfald, og gentager vores fordømmelse af de gensidige overtrædelser af våbenhvilen, som er forudset i Minsk-aftalerne af russiske og ukrainske kombattanter i Donbas forud for eskaleringen af våbenhvilen. russisk aggression.
Vi fordømmer den gensidige mærkning af parter i konflikten som nazi-lige fjender og krigsforbrydere, proppet ind i lovgivningen, forstærket af den officielle propaganda om ekstrem og uforsonlig fjendtlighed. Vi mener, at loven skal skabe fred, ikke tilskynde til krig; og historien bør give os eksempler på, hvordan folk kan vende tilbage til et fredeligt liv, ikke undskyldninger for at fortsætte krigen. Vi insisterer på, at ansvarlighed for forbrydelser skal etableres af et uafhængigt og kompetent retligt organ i retfærdig retsproces, som et resultat af en upartisk og upartisk efterforskning, især i de mest alvorlige forbrydelser, såsom folkedrab. Vi understreger, at de tragiske konsekvenser af militær brutalitet ikke må bruges til at opildne til had og retfærdiggøre nye grusomheder, tværtimod bør sådanne tragedier afkøle kampånden og tilskynde til en vedvarende søgen efter de mest blodløse måder at afslutte krigen på.
Vi fordømmer militære handlinger på begge sider, fjendtlighederne, der skader civile. Vi insisterer på, at al skyderi skal stoppes, alle sider bør ære mindet om dræbte mennesker og, efter behørig sorg, roligt og ærligt forpligte sig til fredsforhandlinger.
Vi fordømmer udtalelser fra russisk side om hensigten om at nå visse mål med militære midler, hvis de ikke kan nås gennem forhandlinger.
Vi fordømmer udtalelser fra ukrainsk side om, at fortsættelse af fredsforhandlinger afhænger af at vinde de bedste forhandlingspositioner på slagmarken.
Vi fordømmer begge siders manglende vilje til at indstille ilden under fredsforhandlingerne.
Vi fordømmer praksis med at tvinge civile til at udføre militærtjeneste, til at udføre militære opgaver og til at støtte hæren mod fredelige menneskers vilje i Rusland og Ukraine. Vi insisterer på, at sådan praksis, især under fjendtligheder, groft krænker princippet om skelnen mellem militære og civile i international humanitær ret. Enhver form for foragt for menneskeretten til samvittighedsnægtelse af militærtjeneste er uacceptable.
Vi fordømmer al militær støtte fra Rusland og NATO-lande til militante radikale i Ukraine, hvilket provokerer yderligere eskalering af den militære konflikt.
Vi opfordrer alle fredselskende mennesker i Ukraine og rundt om i verden til at forblive fredselskende mennesker under alle omstændigheder og til at hjælpe andre til at være fredselskende mennesker, til at indsamle og formidle viden om fredelig og ikke-voldelig livsstil, at fortælle sandhed, der forener fredselskende mennesker, for at modstå ondskab og uretfærdighed uden vold, og aflive myter om nødvendig, gavnlig, uundgåelig og retfærdig krig. Vi opfordrer ikke til nogen særlig handling nu for at sikre, at fredsplaner ikke bliver målrettet af had og angreb fra militarister, men vi er overbeviste om, at pacifister i verden har en god fantasi og erfaring med praktisk virkeliggørelse af deres bedste drømme. Vores handlinger bør styres af håb om en fredelig og lykkelig fremtid og ikke af frygt. Lad vores fredsarbejde bringe fremtiden tættere på drømme.
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Derfor er vi fast besluttet på ikke at støtte nogen form for krig og at stræbe efter at fjerne alle årsager til krig.

#

Ukrainske pacifister vedtog erklæringen den 17. april. På mødet blev en arbejdsplan diskuteret vedrørende antikrigsaktiviteter online og offline, fortaler for samvittighedsgrunde mod militærtjeneste, retshjælp til pacifister og fredselskende civile, velgørende arbejde, samarbejde med andre NGO’er, uddannelse og forskning i teori og praksis af fredeligt og ikke-voldeligt liv. Ruslan Kotsaba sagde, at pacifister er under pres i dag, men fredsbevægelsen skal overleve og trives. Yurii Sheliazhenko understregede, at stædig krigsforlængelse omkring os kræver af pacifister at være sandfærdige, gennemsigtige og tolerante, insistere på ikke at have nogen fjender og fokusere på langsigtede aktiviteter, især inden for information, uddannelse og beskyttelse af menneskerettigheder; han rapporterede også om en formel klage indgivet mod den statslige grænsevagt for fortielse af krænkelser af menneskerettighederne til samvittighedsgrunde mod militærtjeneste. Ilya Ovcharenko udtrykte et håb om, at pædagogisk arbejde vil hjælpe folk i Ukraine og Rusland til at indse, at deres mening med livet ikke har noget at gøre med at dræbe fjender og militærtjeneste, og anbefalede at læse flere bøger af Mahatma Gandhi og Leo Tolstoy.

* automatisk oversettelse *

ERKLÆRING OM DEN UKRAINSKE PASIFISTBEVEGELSE MOT FOREVIGELSE AV KRIG

Den ukrainske pasifistbevegelsen er alvorlig bekymret over aktiv brenning av broer for en fredelig løsning av konflikten mellom Russland og Ukraina på begge sider og signaler om intensjoner om å fortsette blodsutgytelsen på ubestemt tid for å oppnå noen suverene ambisjoner.
Vi fordømmer den russiske beslutningen om å invadere Ukraina 24. februar 2022, som førte til en fatal eskalering og tusenvis av dødsfall, og gjentar vår fordømmelse av de gjensidige bruddene på våpenhvilen som ble forespeilet i Minsk-avtalene av russiske og ukrainske stridende i Donbas før eskaleringen av russisk aggresjon.
Vi fordømmer den gjensidige betegnelsen av parter i konflikten som fiender og krigsforbrytere på samme måte som nazi, stappet inn i lovgivning, forsterket av den offisielle propagandaen om ekstrem og uforsonlig fiendtlighet. Vi mener at loven skal bygge fred, ikke oppfordre til krig; og historien bør gi oss eksempler på hvordan folk kan vende tilbake til et fredelig liv, ikke unnskyldninger for å fortsette krigen. Vi insisterer på at ansvarlighet for forbrytelser må etableres av et uavhengig og kompetent rettslig organ i rett prosess, som et resultat av en upartisk og upartisk etterforskning, spesielt i de mest alvorlige forbrytelsene, som folkemord. Vi understreker at de tragiske konsekvensene av militær brutalitet ikke må brukes til å oppfordre til hat og rettferdiggjøre nye grusomheter, tvert imot bør slike tragedier avkjøle kampånden og oppmuntre til en iherdig leting etter de mest blodløse måtene å avslutte krigen på.
Vi fordømmer militære handlinger på begge sider, fiendtlighetene som skader sivile. Vi insisterer på at all skyting bør stoppes, alle sider bør hedre minnet om drepte mennesker og, etter behørig sorg, rolig og ærlig forplikte seg til fredssamtaler.
Vi fordømmer uttalelser fra russisk side om intensjonen om å nå visse mål med militære midler dersom de ikke kan nås gjennom forhandlinger.
Vi fordømmer uttalelser fra ukrainsk side om at fortsettelse av fredssamtaler er avhengig av å vinne de beste forhandlingsposisjonene på slagmarken.
Vi fordømmer begge siders manglende vilje til å stanse ilden under fredsforhandlingene.
Vi fordømmer praksisen med å tvinge sivile til å utføre militærtjeneste, utføre militære oppgaver og støtte hæren mot viljen til fredelige mennesker i Russland og Ukraina. Vi insisterer på at slik praksis, spesielt under fiendtligheter, grovt bryter prinsippet om å skille mellom militære og sivile i internasjonal humanitær rett. Enhver form for forakt for menneskerettighetene til å nekte militærtjeneste er uakseptabel.
Vi fordømmer all militær støtte gitt av Russland og NATO-land til militante radikaler i Ukraina som provoserer ytterligere eskalering av den militære konflikten.
Vi oppfordrer alle fredselskende mennesker i Ukraina og rundt om i verden til å forbli fredselskende mennesker under alle omstendigheter og å hjelpe andre til å være fredselskende mennesker, å samle inn og spre kunnskap om fredelig og ikke-voldelig livsstil, for å fortelle sannhet som forener fredselskende mennesker, for å motstå ondskap og urettferdighet uten vold, og avlive myter om nødvendig, fordelaktig, uunngåelig og rettferdig krig. Vi ber ikke om noen spesiell handling nå for å sikre at fredsplaner ikke vil bli målrettet av hat og angrep fra militarister, men vi er sikre på at pasifister i verden har god fantasi og erfaring med praktisk realisering av sine beste drømmer. Våre handlinger bør styres av håp om en fredelig og lykkelig fremtid, og ikke av frykt. La vårt fredsarbeid bringe fremtiden nærmere drømmene.
Krig er en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er vi fast bestemt på å ikke støtte noen form for krig og å strebe for å fjerne alle årsaker til krig.

#

Ukrainske pasifister vedtok uttalelsen 17. april. På møtet ble en arbeidsplan diskutert angående antikrigsaktiviteter online og offline, talsmann for samvittighetsnektelse mot militærtjeneste, rettshjelp til pasifister og fredselskende sivile, veldedig arbeid, samarbeid med andre frivillige organisasjoner, utdanning og forskning på teori og praksis av fredelig og ikke-voldelig liv. Ruslan Kotsaba sa at pasifister er under press i dag, men fredsbevegelsen må overleve og trives. Yurii Sheliazhenko understreket at hardnakket krigsforlengelse rundt oss krever at pasifister er sannferdige, transparente og tolerante, insisterer på å ikke ha fiender og fokuserer på langsiktige aktiviteter, spesielt innen informasjon, utdanning og beskyttelse av menneskerettigheter; han rapporterte også om en formell klage inngitt mot den statlige grensevakten for fortielse av brudd på menneskerettighetene til samvittighetsvegring mot militærtjeneste. Ilya Ovcharenko uttrykte et håp om at pedagogisk arbeid vil hjelpe folk i Ukraina og Russland til å innse at meningen med livet deres ikke har noe å gjøre med å drepe fiender og militærtjeneste, og anbefalte å lese flere bøker av Mahatma Gandhi og Leo Tolstoy.

* automatisk översättning *

UTTALANDE FRÅN DEN UKRAINSK PACIFISTISKA RÖRELSEN MOT FRAMSTÄLLANDE AV KRIGET

Den ukrainska pacifiströrelsen är allvarligt oroad över den aktiva bränningen av broar för en fredlig lösning av konflikten mellan Ryssland och Ukraina på båda sidor och signaler om avsikter att fortsätta blodsutgjutelsen på obestämd tid för att uppnå vissa suveräna ambitioner.
Vi fördömer det ryska beslutet att invadera Ukraina den 24 februari 2022, vilket ledde till en dödlig eskalering och tusentals dödsfall, och upprepar vårt fördömande av de ömsesidiga brotten mot vapenvilan som förutsågs i Minsk-avtalen av ryska och ukrainska kombattanter i Donbas före eskaleringen av eldupphöret. rysk aggression.
Vi fördömer den ömsesidiga märkningen av parter i konflikten som fiender och krigsförbrytare som liknar nazisterna, instoppade i lagstiftningen, förstärkta av den officiella propagandan om extrem och oförsonlig fientlighet. Vi anser att lagen bör bygga fred, inte uppvigla till krig; och historien borde ge oss exempel på hur människor kan återgå till ett fredligt liv, inte ursäkter för att fortsätta kriget. Vi insisterar på att ansvar för brott måste fastställas av ett oberoende och behörigt rättsligt organ i vederbörlig rättsprocess, som ett resultat av opartisk och opartisk utredning, särskilt i de allvarligaste brotten, som folkmord. Vi betonar att de tragiska konsekvenserna av militär brutalitet inte får användas för att hetsa till hat och rättfärdiga nya illdåd, tvärtom bör sådana tragedier kyla kämparandan och uppmuntra ett ihärdigt sökande efter de mest blodlösa sätten att avsluta kriget.
Vi fördömer militära handlingar på båda sidor, fientligheterna som skadar civila. Vi insisterar på att all skjutning ska stoppas, alla sidor ska hedra minnet av dödade människor och, efter vederbörlig sorg, lugnt och ärligt engagera sig i fredssamtal.
Vi fördömer uttalanden från rysk sida om avsikten att uppnå vissa mål med militära medel om de inte kan uppnås genom förhandlingar.
Vi fördömer uttalanden från ukrainsk sida om att fortsatta fredssamtal är beroende av att man vinner de bästa förhandlingspositionerna på slagfältet.
Vi fördömer båda sidors ovilja att upphöra med elden under fredssamtalen.
Vi fördömer bruket att tvinga civila att utföra militärtjänst, att utföra militära uppgifter och att stödja armén mot fredliga människors vilja i Ryssland och Ukraina. Vi insisterar på att sådan praxis, särskilt under fientligheter, grovt bryter mot principen om distinktion mellan militärer och civila i internationell humanitär rätt. Alla former av förakt för den mänskliga rätten till samvetsvägran mot militärtjänst är oacceptabla.
Vi fördömer allt militärt stöd från Ryssland och NATO-länder till militanta radikaler i Ukraina, vilket provocerar fram ytterligare upptrappning av den militära konflikten.
Vi uppmanar alla fredsälskande människor i Ukraina och runt om i världen att förbli fredsälskande människor under alla omständigheter och att hjälpa andra att vara fredsälskande människor, att samla in och sprida kunskap om ett fredligt och ickevåldssätt, att berätta för sanning som förenar fredsälskande människor, att stå emot ondska och orättvisa utan våld, och avslöja myter om nödvändigt, fördelaktigt, oundvikligt och rättvist krig. Vi efterlyser inga speciella åtgärder nu för att säkerställa att fredsplaner inte kommer att bli föremål för hat och attacker från militaristerna, men vi är övertygade om att pacifister i världen har en god fantasi och erfarenhet av praktiskt förverkligande av sina bästa drömmar. Våra handlingar bör styras av hopp om en fredlig och lycklig framtid, och inte av rädsla. Låt vårt fredsarbete föra närmare framtiden från drömmar.
Krig är ett brott mot mänskligheten. Därför är vi fast beslutna att inte stödja någon form av krig och att sträva efter att avlägsna alla orsaker till krig.

#

Ukrainska pacifister antog uttalandet den 17 april. På mötet diskuterades en arbetsplan gällande antikrigsaktiviteter online och offline, förespråkande av samvetsvägran mot militärtjänst, rättshjälp för pacifister och fredsälskande civila, välgörenhetsarbete, samarbete med andra icke-statliga organisationer, utbildning och forskning om teori och praktik av ett fridfullt och ickevåldsliv. Ruslan Kotsaba sa att pacifister är under press idag, men fredsrörelsen måste överleva och frodas. Yurii Sheliazhenko betonade att envis krigsförlängning runt omkring oss kräver av pacifister att vara sanningsenliga, transparenta och toleranta, insistera på att inte ha några fiender och fokusera på långsiktiga aktiviteter, särskilt inom områdena information, utbildning och skydd av mänskliga rättigheter; han rapporterade också om ett formellt klagomål mot statens gränsbevakning för att dölja kränkningar av den mänskliga rätten till samvetsvägran mot militärtjänst. Ilya Ovcharenko uttryckte en förhoppning om att utbildningsarbete kommer att hjälpa människor i Ukraina och Ryssland att inse att deras mening med livet inte har något att göra med att döda fiender och militärtjänst, och rekommenderade att läsa flera böcker av Mahatma Gandhi och Leo Tolstoy.

* otomatik çeviri *

UKRAYNA PASİFİST HAREKETİNİN SAVAŞIN SÜRDÜRÜLMESİNE KARŞI BEYANI

Ukrayna Pasifist Hareketi, her iki tarafta Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesi için köprülerin aktif olarak yakılmasından ve bazı egemen emelleri gerçekleştirmek için süresiz olarak kan dökülmesine devam etme niyetlerinin sinyallerinden ciddi şekilde endişe duyuyor.
Rusya’nın 24 Şubat 2022’de ölümcül bir tırmanışa ve binlerce ölüme yol açan Ukrayna’yı işgal etme kararını kınıyor, Rus ve Ukraynalı muhariplerin Minsk anlaşmalarında öngörülen ateşkesi karşılıklı olarak Donbas’ta ihlal etmesini kınadığımızı yineliyoruz. Rus saldırganlığı.
Çatışmanın taraflarının karşılıklı olarak Nazi benzeri düşmanlar ve savaş suçluları olarak etiketlenmesini, yasalara doldurulmasını, aşırı ve uzlaşmaz düşmanlığın resmi propagandasıyla pekiştirilmesini kınıyoruz. Hukukun savaşı kışkırtması değil, barışı inşa etmesi gerektiğine inanıyoruz; ve tarih bize savaşı sürdürmek için bahaneler değil, insanların nasıl barışçıl hayata dönebilecekleri konusunda örnekler vermeli. Suçlarla ilgili hesap verebilirliğin, özellikle soykırım gibi en ciddi suçlarda, tarafsız ve tarafsız soruşturma sonucunda, hukuk çerçevesinde bağımsız ve yetkili bir yargı organı tarafından oluşturulması gerektiğinde ısrar ediyoruz. Askeri vahşetin trajik sonuçlarının nefreti körüklemek ve yeni vahşetleri haklı çıkarmak için kullanılmaması gerektiğini, aksine bu tür trajedilerin savaşan ruhu serinletmesi ve savaşı sona erdirmek için en kansız yollar için ısrarlı bir arayışa teşvik etmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Her iki taraftaki askeri eylemleri, sivillere zarar veren düşmanlıkları kınıyoruz. Tüm atışların durdurulması, tüm tarafların öldürülen insanların anısına saygı duyması ve gerekli üzüntünün ardından sakin ve dürüst bir şekilde barış görüşmelerine katılması konusunda ısrar ediyoruz.
Rus tarafının, belirli hedeflere müzakereler yoluyla ulaşılamayacaksa, askeri yollarla ulaşma niyetiyle ilgili açıklamalarını kınıyoruz.
Ukrayna tarafının, barış görüşmelerinin devamının savaş alanında en iyi müzakere pozisyonlarını kazanmaya bağlı olduğu yönündeki açıklamalarını kınıyoruz.
Barış görüşmeleri sırasında her iki tarafın da ateşkes konusundaki isteksizliğini kınıyoruz.
Rusya ve Ukrayna’da barışçıl insanların iradesine karşı sivilleri askerlik hizmeti yapmaya, askeri görevleri yerine getirmeye ve orduyu desteklemeye zorlama uygulamasını kınıyoruz. Bu tür uygulamaların, özellikle çatışmalar sırasında, uluslararası insancıl hukukta askerler ve siviller arasındaki ayrım ilkesini büyük ölçüde ihlal ettiğinde ısrar ediyoruz. Askerlik hizmetine karşı vicdani ret insan hakkının hiçbir şekilde hor görülmesi kabul edilemez.
Rusya ve NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’daki militan radikallere sağlanan ve askeri çatışmanın daha da tırmanmasına neden olan tüm askeri desteği kınıyoruz.
Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm barışı seven insanları, her koşulda barışı seven insanlar olarak kalmaya ve diğerlerinin barışçı insanlar olmalarına yardım etmeye, barışçıl ve şiddet içermeyen yaşam biçimi hakkında bilgi toplamaya ve yaymaya çağırıyoruz. barışçıl insanları birleştiren, kötülüğe ve adaletsizliğe şiddete başvurmadan direnmek ve gerekli, faydalı, kaçınılmaz ve adil savaş hakkındaki mitleri çürüten gerçek. Barış planlarının militaristlerin nefret ve saldırılarının hedefi olmamasını sağlamak için şu anda herhangi bir özel eylem çağrısında bulunmuyoruz, ancak dünyadaki pasifistlerin en iyi hayallerini gerçekleştirme konusunda iyi bir hayal gücüne ve pratik deneyime sahip olduklarından eminiz. Eylemlerimize korkular tarafından değil, barışçıl ve mutlu bir gelecek için umut rehberlik etmelidir. Barış çalışmalarımızın geleceği hayallerden yakınlaştırmasına izin verin.
Savaş insanlık suçudur. Bu nedenle, hiçbir savaşı desteklememeye ve savaşın tüm nedenlerinin ortadan kaldırılması için çaba göstermeye kararlıyız.

#

Ukraynalı pasifistler açıklamayı 17 Nisan’da kabul etti. Toplantıda, çevrimiçi ve çevrimdışı savaş karşıtı faaliyetler, askerlik hizmetine karşı vicdani ret savunuculuğu, pasifistler ve barışsever sivillere adli yardım, hayır işleri, diğer STK’larla işbirliği, teori ve uygulama üzerine eğitim ve araştırma konularında bir çalışma planı ele alındı. barışçıl ve şiddet içermeyen bir yaşam. Ruslan Kotsaba, pasifistlerin bugün baskı altında olduğunu, ancak barış hareketinin ayakta kalması ve gelişmesi gerektiğini söyledi. Yurii Sheliazhenko, etrafımızdaki inatçı savaş uzamasının pasifistlerin dürüst, şeffaf ve hoşgörülü olmalarını, düşmanları olmamasında ısrar etmelerini ve özellikle bilgi, eğitim ve insan haklarının korunması alanlarında uzun vadeli faaliyetlere odaklanmalarını gerektirdiğini vurguladı; ayrıca, askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkının ihlallerinin gizlenmesi nedeniyle devlet sınır muhafızlarına karşı yapılan resmi şikayet hakkında da bilgi verdi. Ilya Ovcharenko, eğitim çalışmalarının Ukrayna ve Rusya’daki insanlara, yaşamlarının anlamlarının düşmanları öldürmek ve askerlik hizmetiyle hiçbir ilgisi olmadığını anlamalarına yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi ve Mahatma Gandhi ve Leo Tolstoy’un birkaç kitabını okumalarını tavsiye etti.

* tradução automática *

DECLARAÇÃO DO MOVIMENTO PACIFISTA UCRÂNIO CONTRA A PERPETUAÇÃO DA GUERRA

O Movimento Pacifista Ucraniano está seriamente preocupado com a queima ativa de pontes para uma resolução pacífica do conflito entre a Rússia e a Ucrânia em ambos os lados e sinais de intenções de continuar o derramamento de sangue indefinidamente para alcançar algumas ambições soberanas.
Condenamos a decisão russa de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, que levou a uma escalada fatal e milhares de mortes, reiterando nossa condenação das violações recíprocas do cessar-fogo previstas nos acordos de Minsk por combatentes russos e ucranianos em Donbas antes da escalada de agressão russa.
Condenamos a rotulação mútua das partes do conflito como inimigos e criminosos de guerra semelhantes aos nazistas, enfiados na legislação, reforçados pela propaganda oficial de hostilidade extrema e irreconciliável. Acreditamos que a lei deve construir a paz, não incitar a guerra; e a história deve nos dar exemplos de como as pessoas podem retornar à vida pacífica, não desculpas para continuar a guerra. Insistimos que a responsabilização pelos crimes deve ser estabelecida por um órgão judicial independente e competente no devido processo legal, em resultado de uma investigação imparcial e imparcial, especialmente nos crimes mais graves, como o genocídio. Ressaltamos que as trágicas consequências da brutalidade militar não devem ser usadas para incitar o ódio e justificar novas atrocidades, pelo contrário, tais tragédias devem esfriar o espírito de luta e estimular uma busca persistente pelas formas mais incruentas de acabar com a guerra.
Condenamos as ações militares de ambos os lados, as hostilidades que prejudicam os civis. Insistimos que todos os tiroteios devem ser interrompidos, todos os lados devem honrar a memória das pessoas mortas e, após o devido luto, se comprometer com calma e honestidade nas negociações de paz.
Condenamos as declarações do lado russo sobre a intenção de alcançar certos objetivos por meios militares, se não puderem ser alcançados por meio de negociações.
Condenamos as declarações do lado ucraniano de que a continuação das negociações de paz depende da conquista das melhores posições de negociação no campo de batalha.
Condenamos a relutância de ambas as partes em cessar-fogo durante as conversações de paz.
Condenamos a prática de forçar civis a prestar serviço militar, a realizar tarefas militares e a apoiar o exército contra a vontade de pessoas pacíficas na Rússia e na Ucrânia. Insistimos que tais práticas, especialmente durante as hostilidades, violam grosseiramente o princípio da distinção entre militares e civis no Direito Internacional Humanitário. Quaisquer formas de desprezo pelo direito humano à objeção de consciência ao serviço militar são inaceitáveis.
Condenamos todo o apoio militar fornecido pela Rússia e países da OTAN a militantes radicais na Ucrânia, provocando uma maior escalada do conflito militar.
Apelamos a todas as pessoas amantes da paz na Ucrânia e em todo o mundo a permanecerem amantes da paz em todas as circunstâncias e a ajudarem os outros a serem pessoas amantes da paz, a recolherem e difundirem conhecimentos sobre o modo de vida pacífico e não violento, a dizerem aos verdade que une pessoas que amam a paz, para resistir ao mal e à injustiça sem violência e desmascarar mitos sobre a guerra necessária, benéfica, inevitável e justa. Não pedimos nenhuma ação específica agora para garantir que os planos de paz não sejam alvo de ódio e ataques de militaristas, mas estamos confiantes de que os pacifistas do mundo têm uma boa imaginação e experiência de realização prática de seus melhores sonhos. Nossas ações devem ser guiadas pela esperança de um futuro pacífico e feliz, e não por medos. Que nosso trabalho de paz aproxime o futuro dos sonhos.
A guerra é um crime contra a humanidade. Portanto, estamos determinados a não apoiar nenhum tipo de guerra e lutar pela remoção de todas as causas de guerra.

#

Os pacifistas ucranianos adotaram a declaração em 17 de abril. Na reunião, foi discutido um plano de trabalho sobre atividades antiguerra online e offline, defesa da objeção de consciência ao serviço militar, assistência jurídica para pacifistas e civis amantes da paz, trabalho de caridade, cooperação com outras ONGs, educação e pesquisa sobre a teoria e a prática de vida pacífica e não-violenta. Ruslan Kotsaba disse que os pacifistas estão sob pressão hoje, mas o movimento pela paz deve sobreviver e prosperar. Yurii Sheliazhenko enfatizou que o teimoso prolongamento da guerra ao nosso redor exige que os pacifistas sejam verdadeiros, transparentes e tolerantes, insistam em não ter inimigos e se concentrem em atividades de longo prazo, especialmente nas áreas de informação, educação e proteção dos direitos humanos; também informou sobre denúncia formal movida contra a guarda de fronteira estadual por ocultação de violação do direito humano à objeção de consciência ao serviço militar. Ilya Ovcharenko expressou a esperança de que o trabalho educacional ajude as pessoas na Ucrânia e na Rússia a perceber que seu sentido de vida não tem nada a ver com matar inimigos e serviço militar, e recomendou a leitura de vários livros de Mahatma Gandhi e Leo Tolstoy.

* automatikus fordítás *

NYILATKOZAT A HÁBORÚ MEGÁLLAPÍTÁSA ELLENI UKRÁN PACIFISTA MOZGALOMHOZ

Az Ukrán Pacifista Mozgalom komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a két fél között Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus békés megoldását célzó hidak aktívan felégetnek, és a szándékok jelzik, hogy határozatlan ideig folytatni kívánják a vérontást bizonyos szuverén ambíciók elérése érdekében.
Elítéljük az Ukrajna 2022. február 24-i megszállására vonatkozó orosz döntést, amely végzetes eszkalációhoz és több ezer ember halálához vezetett, ismételten elítéljük a minszki megállapodásokban előirányzott tűzszünet kölcsönös megsértését az orosz és ukrán harcosok által Donbászban a háború eszkalációja előtt. Orosz agresszió.
Elítéljük a konfliktusban részt vevő felek kölcsönös náci ellenségként és háborús bűnösként való bélyegzését, törvénybe tömve, a szélsőséges és kibékíthetetlen ellenségeskedés hivatalos propagandájával megerősítve. Hiszünk abban, hogy a törvénynek békét kell teremtenie, nem pedig háborút szítani; és a történelemnek példákat kell mutatnia arra, hogyan térhetnek vissza az emberek a békés élethez, nem pedig mentségeket a háború folytatására. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a bûncselekmények elszámoltathatóságát független és hozzáértõ igazságügyi testületnek kell megállapítania a megfelelõ törvényi eljárás során, elfogulatlan és pártatlan nyomozás eredményeként, különösen a legsúlyosabb bûncselekmények, például a népirtás esetében. Hangsúlyozzuk, hogy a katonai brutalitás tragikus következményeit nem szabad gyűlöletkeltésre és újabb atrocitások igazolására felhasználni, éppen ellenkezőleg, az ilyen tragédiáknak le kell hűteni a harci szellemet és ösztönözni kell a háború legvértelenebb módjainak kitartó keresését.
Mindkét oldalon elítéljük a katonai akciókat, a civileket károsító ellenségeskedéseket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy minden lövöldözést le kell állítani, minden félnek tiszteletben kell tartania a megölt emberek emlékét, és kellő bánat után nyugodtan és őszintén el kell köteleznie magát a béketárgyalások mellett.
Elítéljük az orosz oldal azon kijelentéseit, hogy bizonyos célokat katonai eszközökkel kívánnak elérni, ha azokat tárgyalásos úton nem lehet elérni.
Elítéljük azokat az ukrán részről tett kijelentéseket, amelyek szerint a béketárgyalások folytatása a csatatéren a legjobb tárgyalási pozíciók elnyerésétől függ.
Elítéljük, hogy a béketárgyalások során mindkét fél nem hajlandó tűzszünetre.
Elítéljük azt a gyakorlatot, hogy Oroszországban és Ukrajnában a békés emberek akarata ellenére katonai szolgálatra, katonai feladatok ellátására és a hadsereg támogatására kényszerítenek civileket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy az ilyen gyakorlatok, különösen az ellenségeskedések során, súlyosan sértik a katonák és a polgári személyek közötti különbségtétel elvét a nemzetközi humanitárius jogban. A katonai szolgálat lelkiismereti okokból való megtagadásához való emberi jog megsértése elfogadhatatlan.
Elítélünk minden olyan katonai támogatást, amelyet Oroszország és a NATO-országok nyújtanak az ukrajnai militáns radikálisoknak, amelyek a katonai konfliktus további eszkalációját váltják ki.
Felszólítunk minden békeszerető embert Ukrajnában és szerte a világon, hogy maradjanak békeszerető emberek minden körülmények között, és segítsenek másoknak békeszerető emberek lenni, gyűjtsenek és terjesszenek ismereteket a békés és erőszakmentes életmódról, mondják el igazság, amely egyesíti a békeszerető embereket, hogy erőszak nélkül ellenálljanak a gonosznak és az igazságtalanságnak, és megdöntsék a szükséges, előnyös, elkerülhetetlen és igazságos háborúról szóló mítoszokat. Most nem kérünk különösebb lépést annak biztosítására, hogy a béketervek ne kerüljenek a militaristák gyűlöletébe és támadásaiba, de biztosak vagyunk abban, hogy a világ pacifistái jó képzelőerővel és tapasztalattal rendelkeznek legjobb álmaik gyakorlati megvalósításában. Cselekedeteinket a békés és boldog jövő reményének kell vezérelnie, nem pedig a félelmeknek. Hagyja, hogy békemunkánk közelebb hozza a jövőt az álmokból.
A háború emberiség elleni bűncselekmény. Ezért elhatároztuk, hogy semmiféle háborút nem támogatunk, és a háború minden okának megszüntetésére törekszünk.

#

Az ukrán pacifisták április 17-én fogadták el a nyilatkozatot. A megbeszélésen munkaterv került megvitatásra a háborúellenes online és offline tevékenységekkel, a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadásának támogatásával, a pacifisták és békeszerető civilek jogsegélyével, a karitatív tevékenységgel, a más civil szervezetekkel való együttműködéssel, az elméleti és gyakorlati oktatással és kutatással kapcsolatos munkaterv. a békés és erőszakmentes életről. Ruslan Kotsaba azt mondta, hogy a pacifisták ma nyomás alatt vannak, de a békemozgalomnak túl kell élnie és virágoznia kell. Jurij Seljazsenko hangsúlyozta, hogy a körülöttünk makacs háború elhúzódása megköveteli a pacifistáktól, hogy legyenek őszinték, átláthatók és toleránsak, ragaszkodjanak ahhoz, hogy ne legyenek ellenségeik, és a hosszú távú tevékenységekre összpontosítsanak, különösen az információ, az oktatás és az emberi jogok védelme terén; beszámolt arról is, hogy hivatalos feljelentést tettek az államhatárőrség ellen a katonai szolgálat lelkiismereti okból való megtagadásához való emberi jog megsértésének eltitkolása miatt. Ilja Ovcsarenko reményét fejezte ki, hogy az oktatómunka hozzásegíti az ukrajnai és oroszországi embereket annak felismeréséhez, hogy életük értelmének semmi köze az ellenségek meggyilkolásához és a katonai szolgálathoz, és Mahatma Gandhi és Lev Tolsztoj több könyvének elolvasását javasolta.

*תרגום אוטומטי*

הצהרת התנועה הפציפיסטית האוקראינית נגד הנצחת המלחמה

התנועה הפציפיסטית האוקראינית מודאגת מאוד משריפה אקטיבית של גשרים לפתרון סכסוך בדרכי שלום בין רוסיה ואוקראינה משני הצדדים ומאותתות של כוונות להמשיך בשפיכות הדמים ללא הגבלת זמן כדי להשיג כמה שאיפות ריבוניות.
אנו מגנים את ההחלטה הרוסית לפלוש לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022, שהובילה להסלמה קטלנית ואלפי מקרי מוות, וחוזרים על גינוי להפרות ההדדיות של הפסקת האש שנקבעו בהסכמי מינסק על ידי לוחמים רוסים ואוקראינים בדונבאס לפני ההסלמה של תוקפנות רוסית.
אנו מגנים את התיוג ההדדי של הצדדים לסכסוך כאויבים ופושעי מלחמה כאחד הנאצים, שנכנסו לחקיקה, מחוזקים על ידי התעמולה הרשמית של עוינות קיצונית ובלתי ניתנת לגישור. אנו מאמינים שהחוק צריך לבנות שלום, לא להסית למלחמה; וההיסטוריה צריכה לתת לנו דוגמאות כיצד אנשים יכולים לחזור לחיים שלווים, לא תירוצים להמשך המלחמה. אנו עומדים על כך שאחריות לפשעים חייבת להיקבע על ידי גוף שיפוטי בלתי תלוי ומוכשר בהליכי חוק, כתוצאה מחקירה חסרת פניות וחסר פניות, במיוחד בפשעים החמורים ביותר, כגון רצח עם. אנו מדגישים שאסור להשתמש בהשלכות הטרגיות של האכזריות הצבאית כדי להסית שנאה ולהצדקת זוועות חדשות, להיפך, טרגדיות כאלה צריכות לצנן את רוח הלחימה ולעודד חיפוש מתמיד אחר הדרכים חסרות הדם ביותר לסיום המלחמה.
אנו מגנים את הפעולות הצבאיות בשני הצדדים, את פעולות האיבה הפוגעות באזרחים. אנו עומדים על כך שיש לעצור את כל הירי, על כל הצדדים לכבד את זכרם של הרוגים, ולאחר הצער הראוי, להתחייב בשלווה וביושר לשיחות שלום.
אנו מגנים הצהרות מהצד הרוסי בדבר הכוונה להשיג מטרות מסוימות באמצעים צבאיים אם לא ניתן להשיגן באמצעות משא ומתן.
אנו מגנים הצהרות מהצד האוקראיני לפיהן המשך שיחות השלום תלוי בזכייה בעמדות המשא ומתן הטובות ביותר בשדה הקרב.
אנו מגנים את חוסר הנכונות של שני הצדדים להפסיק אש במהלך שיחות השלום.
אנו מגנים את הנוהג של כפיית אזרחים לנהל שירות צבאי, לבצע משימות צבאיות ולתמוך בצבא בניגוד לרצונם של אנשים שלווים ברוסיה ובאוקראינה. אנו עומדים על כך שפרקטיקות כאלה, במיוחד במהלך פעולות איבה, מפרות באופן בוטה את עקרון ההבחנה בין צבאים ואזרחים במשפט ההומניטארי הבינלאומי. כל צורה של זלזול בזכות האדם להתנגדות מצפונית לשירות צבאי אינה מקובלת.
אנו מגנים את כל התמיכה הצבאית שניתנה על ידי רוסיה ומדינות נאט”ו עבור רדיקלים מיליטנטיים באוקראינה המעוררת הסלמה נוספת של הסכסוך הצבאי.
אנו קוראים לכל האנשים שוחרי השלום באוקראינה וברחבי העולם להישאר אנשים שוחרי שלום בכל הנסיבות ולעזור לאחרים להיות אנשים שוחרי שלום, לאסוף ולהפיץ ידע על דרך חיים שלווה ולא אלימה, לספר ל- אמת שמאחדת אנשים שוחרי שלום, להתנגד לרוע ולעוולות ללא אלימות, ולהפריך מיתוסים על מלחמה הכרחית, מועילה, בלתי נמנעת וצודקת. אנחנו לא קוראים לפעולה מסוימת כעת כדי להבטיח שתוכניות השלום לא יהיו ממוקדות על ידי שנאה והתקפות של מיליטריסטים, אבל אנחנו בטוחים שלפציפיסטים בעולם יש דמיון טוב וניסיון של הגשמה מעשית של חלומותיהם הטובים ביותר. פעולותינו צריכות להיות מונחות על ידי תקווה לעתיד שליו ומאושר, ולא על ידי פחדים. תן לעבודת השלום שלנו לקרב את העתיד מחלומות.
מלחמה היא פשע נגד האנושות. לכן, אנו נחושים לא לתמוך בשום סוג של מלחמה ולחתור להסרת כל גורמי המלחמה.

#

פציפיסטים אוקראינים אימצו את ההצהרה ב-17 באפריל. בפגישה נדונה תוכנית עבודה בנוגע לפעילות נגד מלחמות באינטרנט ובאופן לא מקוון, תמיכה בסרבנות מצפונית לשירות צבאי, סיוע משפטי לפציפיסטים ואזרחים שוחרי שלום, עבודת צדקה, שיתוף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים אחרים, חינוך ומחקר על התיאוריה והפרקטיקה של חיים שלווים ולא אלימים. רוסלן קוטסאבה אמר שהפציפיסטים נמצאים בלחץ היום, אבל תנועת השלום חייבת לשרוד ולשגשג. יורי שליאז’נקו הדגיש כי הארכת מלחמה עיקשת סביבנו דורשת מהפציפיסטים להיות אמיתיים, שקופים וסובלניים, להתעקש שלא יהיו להם אויבים ולהתמקד בפעילויות ארוכות טווח, במיוחד בתחומי המידע, החינוך וההגנה על זכויות אדם; הוא גם דיווח על תלונה רשמית שהוגשה נגד משמר הגבול של המדינה בגין הסתרת הפרות של זכות האדם לסרבנות מצפונית לשירות צבאי. איליה אובצ’רנקו הביע תקווה שעבודה חינוכית תעזור לאנשים באוקראינה וברוסיה להבין שלמשמעות חייהם אין שום קשר להרג אויבים ולשירות צבאי, והמליץ לקרוא מספר ספרים של מהטמה גנדי וליאו טולסטוי.

* الترجمة الآلية *

بيان الحركة السلمية الأوكرانية ضد التورط في الحرب

تشعر الحركة السلمية الأوكرانية بقلق بالغ إزاء الحرق النشط للجسور من أجل حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من كلا الجانبين وإشارات إلى النوايا لمواصلة إراقة الدماء إلى أجل غير مسمى لتحقيق بعض الطموحات السيادية.
ندين القرار الروسي بغزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، والذي أدى إلى تصعيد قاتل وسقوط آلاف القتلى ، ونكرر إدانتنا للانتهاكات المتبادلة لوقف إطلاق النار المنصوص عليها في اتفاقيات مينسك من قبل المقاتلين الروس والأوكرانيين في دونباس قبل تصعيد الحرب. العدوان الروسي.
إننا ندين التوصيف المتبادل لأطراف النزاع على أنهم أعداء للنازية على حد سواء ومجرمي حرب ، مُدرجين في التشريعات ، يعززه الدعاية الرسمية للعداء المتطرف الذي لا يمكن التوفيق فيه. نعتقد أن القانون يجب أن يبني السلام وليس التحريض على الحرب. والتاريخ يجب أن يعطينا أمثلة عن كيف يمكن للناس أن يعودوا إلى الحياة السلمية ، وليس الأعذار لاستمرار الحرب. نحن نصر على أن المساءلة عن الجرائم يجب أن تكون من قبل هيئة قضائية مستقلة ومختصة في الإجراءات القانونية الواجبة ، نتيجة لتحقيق غير متحيز ونزيه ، لا سيما في الجرائم الأكثر خطورة ، مثل الإبادة الجماعية. ونؤكد أن العواقب المأساوية للوحشية العسكرية يجب ألا تستخدم للتحريض على الكراهية وتبرير فظائع جديدة ، بل على العكس من ذلك ، ينبغي لمثل هذه المآسي أن تهدئ الروح القتالية وتشجع على البحث المستمر عن أكثر الطرق إراقة للدماء لإنهاء الحرب.
إننا ندين العمليات العسكرية للجانبين ، والأعمال العدائية التي تضر بالمدنيين. نحن نصر على وجوب وقف إطلاق النار ، وعلى جميع الأطراف أن تحترم ذكرى القتلى ، وبعد الحزن الواجب ، تلتزم بهدوء وصدق بمحادثات السلام.
ندين التصريحات من الجانب الروسي حول نية تحقيق أهداف معينة بالوسائل العسكرية إذا لم تتحقق من خلال المفاوضات.
ندين التصريحات من الجانب الأوكراني بأن استمرار محادثات السلام يعتمد على الفوز بأفضل المواقف التفاوضية في ساحة المعركة.
إننا ندين عدم رغبة الجانبين في وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام.
ندين ممارسة إجبار المدنيين على أداء الخدمة العسكرية وأداء المهام العسكرية ودعم الجيش ضد إرادة الشعب المسالم في روسيا وأوكرانيا. ونحن نصر على أن مثل هذه الممارسات ، وخاصة أثناء الأعمال العدائية ، تنتهك بشكل صارخ مبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين في القانون الإنساني الدولي. أي شكل من أشكال ازدراء حق الإنسان في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية غير مقبول.
ندين كل الدعم العسكري الذي تقدمه روسيا ودول الناتو للمتطرفين المتطرفين في أوكرانيا ، مما يؤدي إلى مزيد من التصعيد للصراع العسكري.
ندعو جميع محبي السلام في أوكرانيا وحول العالم إلى البقاء محبين للسلام في جميع الظروف ومساعدة الآخرين على أن يكونوا أشخاصًا محبين للسلام ، وجمع ونشر المعرفة حول طريقة الحياة السلمية وغير العنيفة ، لإخبارهم. الحقيقة التي توحد محبي السلام ، لمقاومة الشر والظلم دون عنف ، ودحض الأساطير حول الحرب الضرورية والمفيدة والحتمية والعادلة. نحن لا ندعو إلى أي إجراء معين الآن لضمان عدم استهداف خطط السلام بالكراهية وهجمات العسكريين ، لكننا على ثقة من أن دعاة السلام في العالم لديهم خيال جيد وتجربة لتحقيق عملي لأفضل أحلامهم. يجب أن تسترشد أفعالنا بالأمل في مستقبل سلمي وسعيد ، وليس بالمخاوف. دع عملنا من أجل السلام يقرب المستقبل من الأحلام.
الحرب جريمة ضد الإنسانية. لذلك ، نحن مصممون على عدم دعم أي نوع من الحرب والسعي لإزالة جميع أسباب الحرب.

#

اعتمد دعاة السلام الأوكرانيون البيان في 17 أبريل. في الاجتماع ، تمت مناقشة خطة عمل تتعلق بالأنشطة المناهضة للحرب على الإنترنت وخارجها ، والدعوة إلى الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ، والمساعدة القانونية لدعاة السلام والمدنيين المحبين للسلام ، والعمل الخيري ، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ، والتعليم والبحث حول النظرية والممارسة. من الحياة السلمية وغير العنيفة. قال رسلان كوتسابا إن دعاة السلام يتعرضون للضغط اليوم ، لكن يجب أن تستمر حركة السلام وتزدهر. شدد يوري شليازينكو على أن إطالة أمد الحرب العنيدة من حولنا تتطلب من دعاة السلام أن يكونوا صادقين وشفافين ومتسامحين ، وأن يصروا على عدم وجود أعداء ، وأن يركزوا على الأنشطة طويلة المدى ، لا سيما في مجالات الإعلام والتعليم وحماية حقوق الإنسان ؛ كما تحدث عن شكوى رسمية مقدمة ضد حرس حدود الدولة لإخفائه انتهاكات حق الإنسان في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. أعرب إيليا أوفشارينكو عن أمله في أن يساعد العمل التعليمي الناس في أوكرانيا وروسيا على إدراك أن معنى حياتهم لا علاقة له بقتل الأعداء والخدمة العسكرية ، وأوصى بقراءة العديد من كتب المهاتما غاندي وليو تولستوي.

*自動翻訳*

戦争の永続化に対するウクライナの平和主義運動の声明

ウクライナの平和主義運動は、ロシアとウクライナの双方の紛争を平和的に解決するための橋の積極的な燃焼と、いくつかの主権の野心を達成するために流血を無期限に継続する意向の兆候について深刻な懸念を抱いています。
私たちは、2022年2月24日にウクライナを侵略するというロシアの決定を非難し、致命的なエスカレーションと数千人の死をもたらしました。ロシアの侵略。
私たちは、極端で和解できない敵意の公式プロパガンダによって強化された、法律に詰め込まれたナチスのような敵と戦争犯罪者としての紛争当事者の相互ラベル付けを非難します。私たちは、法律は戦争を扇動するのではなく、平和を構築するべきだと信じています。そして歴史は、戦争を続けるための言い訳ではなく、人々が平和な生活に戻ることができる方法の例を私たちに与えるべきです。犯罪に対する説明責任は、特にジェノサイドなどの最も深刻な犯罪において、偏りのない公平な調査の結果として、法の適正手続きにおいて独立した有能な司法機関によって確立されなければならないことを主張します。軍の残虐行為の悲劇的な結果は、憎しみを扇動し、新しい残虐行為を正当化するために使用されてはならないことを強調します。
私たちは、民間人に害を及ぼす敵対行為である双方の軍事行動を非難します。私たちは、すべての射撃を止め、すべての側が殺された人々の記憶を尊重し、十分な悲しみの後、冷静にそして正直に和平交渉に取り組むべきであると主張します。
我々は、交渉によって達成できない場合、軍事的手段によって特定の目標を達成する意図についてのロシア側の声明を非難する。
我々は、和平交渉の継続は戦場で最高の交渉ポジションを獲得することにかかっているというウクライナ側の声明を非難する。
我々は、和平交渉中に双方が停戦を望まないことを非難する。
私たちは、民間人に兵役を強制し、兵役を遂行し、ロシアとウクライナの平和な人々の意志に反して軍隊を支援する慣行を非難します。私たちは、特に敵対行為の間、そのような慣行は、国際人道法における軍隊と民間人の区別の原則に著しく違反していると主張します。兵役に対する良心的兵役拒否に対する人権に対するいかなる形の軽蔑も容認できません。
我々は、軍事紛争のさらなる拡大を引き起こしているウクライナの過激派に対してロシアとNATO諸国によって提供されたすべての軍事的支援を非難する。
私たちは、ウクライナと世界中のすべての平和を愛する人々に、あらゆる状況で平和を愛する人々であり続け、他の人々が平和を愛する人々になるのを助け、平和で非暴力的な生き方についての知識を集めて広め、平和を愛する人々を団結させ、暴力なしに悪と不正に抵抗し、必要で、有益で、避けられない、そして正義の戦争についての神話を暴く真実。平和計画が軍国主義者の憎悪や攻撃の標的にならないようにするための特別な行動は今のところ求めていませんが、世界の平和主義者は彼らの最高の夢の実際的な実現の良い想像力と経験を持っていると確信しています。私たちの行動は、恐れではなく、平和で幸せな未来への希望によって導かれるべきです。私たちの平和活動が夢から未来を近づけましょう。
戦争は人道に対する罪です。したがって、私たちはいかなる種類の戦争も支持せず、戦争のすべての原因の除去に努めることを決意しています。ウクライナの平和主義者は4月17日の声明を採択した。会議では、オンラインとオフラインでの反戦活動、兵役に対する良心的兵役拒否の擁護、平和主義者と平和を愛する民間人への法的援助、慈善活動、他のNGOとの協力、理論と実践に関する教育と研究に関する作業計画が議論されました。平和で非暴力的な生活の。 Ruslan Kotsabaは、平和主義者は今日圧力を受けているが、平和運動は生き残り、繁栄しなければならないと述べた。 Yurii Sheliazhenkoは、私たちの周りの頑固な戦争の延長は、平和主義者が真実で、透明で、寛容であり、敵がいないことを主張し、特に情報、教育、人権保護の分野で長期的な活動に焦点を当てることを要求することを強調しました。彼はまた、兵役に対する良心的兵役拒否に対する人権侵害の隠蔽のために州の国境警備隊に対して提起された正式な苦情について報告した。 Ilya Ovcharenkoは、教育活動がウクライナとロシアの人々に、人生の意味が敵の殺害や兵役とは何の関係もないことを理解するのに役立つことを期待し、マハトマガンディーとレオトルストイの本を何冊か読むことを勧めました。

* 자동 번역 *

전쟁의 지속에 반대하는 우크라이나 평화주의 운동 성명서

Ukrainian Pacifist Movement는 양측의 러시아와 우크라이나 간의 갈등을 평화적으로 해결하기 위해 다리를 적극적으로 불태우고 일부 주권적 야망을 달성하기 위해 유혈 사태를 무기한 계속하려는 의도의 신호에 대해 심각하게 우려하고 있습니다.
우리는 러시아가 2022년 2월 24일 우크라이나를 침공하기로 한 결정을 규탄하며, 이로 인해 치명적인 문제가 확대되고 수천 명이 사망했습니다. 러시아 침략.
우리는 극도의 화해할 수 없는 적대감의 공식 선전에 의해 강화된, 입법으로 채워진 나치와 같은 적 및 전범으로 충돌 당사자를 상호 낙인찍는 것을 규탄합니다. 우리는 법이 전쟁을 조장하는 것이 아니라 평화를 건설해야 한다고 믿습니다. 그리고 역사는 사람들이 전쟁을 계속할 핑계가 아니라 평화로운 삶으로 돌아갈 수 있는 방법을 보여주어야 합니다. 우리는 특히 집단 학살과 같은 가장 심각한 범죄에서 편향되지 않고 공정한 조사의 결과로 적법 절차에 따라 독립적이고 유능한 사법 기관에서 범죄에 대한 책임을 설정해야 한다고 주장합니다. 우리는 군사적 잔학 행위의 비극적 결과가 증오를 선동하고 새로운 잔학 행위를 정당화하는 데 사용되어서는 안 되며 오히려 그러한 비극이 투지를 식히고 전쟁을 종식시킬 가장 무혈한 방법을 지속적으로 모색하도록 장려해야 한다는 점을 강조합니다.
우리는 민간인에게 해를 끼치는 적대행위인 양측의 군사적 행동을 규탄합니다. 우리는 모든 총격을 중단하고 모든 측이 사망자를 추모하며 상당한 슬픔을 겪은 후 침착하고 정직하게 평화 회담에 임해야 한다고 주장합니다.
우리는 협상을 통해 달성할 수 없는 특정 목표를 군사적 수단으로 달성하려는 의도에 대한 러시아 측의 발언을 규탄합니다.
우리는 평화 회담의 지속이 전장에서 최고의 협상 위치를 차지하는 데 달려 있다는 우크라이나 측의 발언을 규탄합니다.
우리는 양측이 평화회담 중 발포를 중단하지 않으려는 것을 규탄합니다.
우리는 러시아와 우크라이나에서 평화로운 사람들의 의지에 반하여 민간인에게 군 복무, 군사 임무 수행, 군대 지원을 강요하는 관행을 규탄합니다. 우리는 그러한 관행, 특히 적대행위 중 그러한 관행이 국제인도법에서 군인과 민간인을 구별하는 원칙을 크게 위반한다고 주장합니다. 양심에 따른 병역거부권에 대한 어떠한 형태의 모욕도 용납될 수 없습니다.
우리는 군사적 갈등을 더욱 고조시키는 우크라이나의 급진적 무장세력에 대해 러시아와 NATO 국가들이 제공한 모든 군사적 지원을 규탄합니다.
우리는 우크라이나와 전 세계의 모든 평화를 사랑하는 사람들이 모든 상황에서 평화를 사랑하는 사람들로 남아 있고, 다른 사람들이 평화를 사랑하는 사람들이 되도록 돕고, 평화롭고 비폭력적인 삶의 방식에 대한 지식을 수집하고 전파하며, 평화를 사랑하는 사람들을 하나로 묶는 진리, 폭력 없이 악과 불의에 저항하고, 필요하고 유익하며 불가피하고 정의로운 전쟁에 대한 신화를 폭로합니다. 우리는 지금 평화 계획이 군국주의자들에 대한 증오와 공격의 표적이 되지 않도록 특별한 행동을 요구하지 않습니다. 그러나 우리는 세계의 평화주의자들이 그들의 최고의 꿈을 실제로 실현하는 좋은 상상력과 경험을 가지고 있다고 확신합니다. 두려움이 아니라 평화롭고 행복한 미래에 대한 희망에 따라 행동해야 합니다. 우리의 평화 활동이 꿈에서 더 가까운 미래를 가져오도록 하십시오.
전쟁은 인류에 대한 범죄입니다. 따라서 우리는 어떠한 종류의 전쟁도 지지하지 않고 모든 전쟁 원인을 제거하기 위해 노력할 것을 결의합니다.

#

우크라이나 평화주의자들은 4월 17일 성명을 채택했다. 이날 간담회에서는 온·오프라인 반전활동, 병역거부권 옹호, 평화주의자 및 평화를 사랑하는 민간인을 위한 법률구조, 자선사업, 타 NGO와의 협력, 이론과 실천에 대한 교육과 연구 등의 사업계획이 논의됐다. 평화롭고 비폭력적인 삶. Ruslan Kotsaba는 평화주의자들이 오늘날 압박을 받고 있지만 평화 운동은 살아남고 번성해야 한다고 말했습니다. Yurii Sheliazhenko는 우리 주변의 완고한 전쟁 연장은 평화주의자들이 진실하고 투명하며 관대하며 적이 없는 것을 주장하며 특히 정보, 교육 및 인권 보호 분야에서 장기적인 활동에 집중할 것을 요구한다고 강조했습니다. 그는 또한 양심적 병역거부권에 대한 인권 침해를 은폐한 혐의로 국경 수비대를 상대로 제기된 공식 고소장에 대해서도 보고했습니다. Ilya Ovcharenko는 교육 활동이 우크라이나와 러시아 사람들이 삶의 의미가 적을 죽이고 군 복무와 관련이 없다는 것을 깨닫는 데 도움이 되기를 희망하고 마하트마 간디와 레오 톨스토이의 여러 책을 읽을 것을 권장했습니다.

* 自动翻译 *

乌克兰反对永久战争和平运动的声明

乌克兰和平运动严重关注为和平解决俄罗斯和乌克兰之间的冲突而积极烧毁的桥梁,以及无限期地继续流血以实现某些主权野心的信号。
我们谴责俄罗斯决定于 2022 年 2 月 24 日入侵乌克兰,这导致了致命的升级和数千人死亡,再次谴责俄罗斯和乌克兰战斗人员在冲突升级之前在顿巴斯相互违反明斯克协议中设想的停火协议。俄罗斯的侵略。
我们谴责将冲突各方相互贴上类似纳粹的敌人和战犯的标签,这种做法被塞进立法,并被官方宣传的极端和不可调和的敌意所强化。我们认为法律应该建立和平,而不是煽动战争;历史应该给我们提供人们如何恢复和平生活的例子,而不是继续战争的借口。我们坚持认为,犯罪责任必须由独立和称职的司法机构在正当法律程序中通过不偏不倚和公正的调查确定,特别是在种族灭绝等最严重的罪行中。我们强调,决不能以军事暴行的悲惨后果来煽动仇恨,为新的暴行开脱,相反,这种悲剧应该冷却战斗精神,鼓励人们坚持不懈地寻找最不流血的方式来结束战争。
我们谴责双方的军事行动,以及伤害平民的敌对行动。我们坚持要停止一切枪击事件,各方都应该缅怀遇难者,在悲痛过后,冷静、诚实地致力于和谈。
我们谴责俄罗斯方面关于打算通过军事手段实现某些目标的声明,如果这些目标无法通过谈判实现。
我们谴责乌克兰方面的言论,即继续和谈取决于赢得战场上的最佳谈判位置。
我们谴责双方不愿在和谈期间停火。
我们谴责违背俄罗斯和乌克兰和平人民意愿,强迫平民服兵役、执行军事任务和支持军队的做法。我们坚持认为,这种做法,尤其是在敌对行动期间,严重违反了国际人道法中的军民区别原则。任何形式的对依良心拒服兵役的人权的蔑视都是不可接受的。
我们谴责俄罗斯和北约国家为乌克兰激进分子提供的一切军事支持,导致军事冲突进一步升级。
我们呼吁乌克兰和世界各地所有热爱和平的人在任何情况下都保持热爱和平,并帮助他人成为热爱和平的人,收集和传播有关和平和非暴力生活方式的知识,告诉团结热爱和平的人们,在没有暴力的情况下抵抗邪恶和不公正的真理,并揭穿关于必要、有益、不可避免和正义战争的神话。我们现在不要求采取任何特别行动来确保和平计划不会成为军国主义者仇恨和攻击的目标,但我们相信世界和平主义者有很好的想象力和实际实现他们最好梦想的经验。我们的行动应该以对和平幸福未来的希望为指导,而不是恐惧。让我们的和平工作拉近梦想的未来。
战争是反人类罪。因此,我们决心不支持任何形式的战争,努力消除一切战争起因。

#

乌克兰和平主义者于 4 月 17 日通过了该声明。会议讨论了线上线下反战活动、良心拒服兵役宣传、和平主义者和爱好和平平民法律援助、慈善工作、与其他非政府组织合作、理论与实践教育研究等工作方案。和平和非暴力的生活。 Ruslan Kotsaba 说,和平主义者今天面临压力,但和平运动必须生存和发展。 Yurii Sheliazhenko强调,我们身边顽固的战争延长要求和平主义者真实、透明、宽容,坚持没有敌人,着眼于长期活动,特别是在信息、教育和人权保护领域;他还报告了针对国家边防卫队隐瞒违反良心拒服兵役的人权而提出的正式申诉。伊利亚·奥夫恰连科表示希望教育工作能够帮助乌克兰和俄罗斯的人们认识到他们的生命意义与杀敌和服兵役无关,并建议阅读圣雄甘地和列夫托尔斯泰的几本书。

* αυτόματη μετάφραση *

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Το Ουκρανικό Ειρηνικό Κίνημα ανησυχεί σοβαρά για το ενεργό κάψιμο των γεφυρών για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και στις δύο πλευρές και ενδείξεις προθέσεων για συνέχιση της αιματοχυσίας επ’ αόριστον για την επίτευξη ορισμένων κυριαρχικών φιλοδοξιών.
Καταδικάζουμε τη ρωσική απόφαση να εισβάλει στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η οποία οδήγησε σε μοιραία κλιμάκωση και χιλιάδες θανάτους, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη μας για τις αμοιβαίες παραβιάσεις της εκεχειρίας που προβλέπεται στις συμφωνίες του Μινσκ από Ρώσους και Ουκρανούς μαχητές στο Ντονμπάς πριν από την κλιμάκωση Ρωσική επιθετικότητα.
Καταδικάζουμε την αμοιβαία επισήμανση των μερών της σύγκρουσης ως εχθρών και εγκληματιών πολέμου που μοιάζουν με τους Ναζί, που έχουν μπει στη νομοθεσία, ενισχυμένη από την επίσημη προπαγάνδα ακραίας και ασυμβίβαστης εχθρότητας. Πιστεύουμε ότι ο νόμος πρέπει να οικοδομεί την ειρήνη, όχι να υποκινεί τον πόλεμο. και η ιστορία πρέπει να μας δώσει παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στην ειρηνική ζωή, όχι δικαιολογίες για τη συνέχιση του πολέμου. Επιμένουμε ότι η λογοδοσία για εγκλήματα πρέπει να καθιερωθεί από ένα ανεξάρτητο και αρμόδιο δικαστικό όργανο με τη δέουσα νομική διαδικασία, ως αποτέλεσμα αμερόληπτης και αμερόληπτης έρευνας, ειδικά στα πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως η γενοκτονία. Τονίζουμε ότι οι τραγικές συνέπειες της στρατιωτικής βαρβαρότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποδαυλίσουν το μίσος και να δικαιολογήσουν νέες φρικαλεότητες, αντίθετα, τέτοιες τραγωδίες θα πρέπει να δροσίζουν το μαχητικό πνεύμα και να ενθαρρύνουν μια επίμονη αναζήτηση των πιο αναίμακτων τρόπων τερματισμού του πολέμου.
Καταδικάζουμε τις στρατιωτικές ενέργειες και από τις δύο πλευρές, τις εχθροπραξίες που βλάπτουν τους αμάχους. Επιμένουμε ότι πρέπει να σταματήσουν όλοι οι πυροβολισμοί, όλες οι πλευρές πρέπει να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών ανθρώπων και, μετά τη δέουσα θλίψη, να δεσμευτούν με ψυχραιμία και ειλικρίνεια στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
Καταδικάζουμε τις δηλώσεις της ρωσικής πλευράς σχετικά με την πρόθεση επίτευξης ορισμένων στόχων με στρατιωτικά μέσα, εάν δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω διαπραγματεύσεων.
Καταδικάζουμε τις δηλώσεις της ουκρανικής πλευράς ότι η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών εξαρτάται από την κατάκτηση των καλύτερων διαπραγματευτικών θέσεων στο πεδίο της μάχης.
Καταδικάζουμε την απροθυμία και των δύο πλευρών να σταματήσουν το πυρ κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.
Καταδικάζουμε την πρακτική εξαναγκασμού πολιτών να εκτελούν στρατιωτική θητεία, να εκτελούν στρατιωτικά καθήκοντα και να υποστηρίζουν τον στρατό ενάντια στη θέληση των ειρηνικών ανθρώπων στη Ρωσία και την Ουκρανία. Επιμένουμε ότι τέτοιες πρακτικές, ειδικά κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών, παραβιάζουν κατάφωρα την αρχή της διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών και αμάχων στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Οποιεσδήποτε μορφές περιφρόνησης του ανθρώπινου δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία είναι απαράδεκτες.
Καταδικάζουμε κάθε στρατιωτική υποστήριξη που παρέχεται από τη Ρωσία και τις χώρες του ΝΑΤΟ για μαχητικούς ριζοσπάστες στην Ουκρανία που προκαλούν περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης.
Καλούμε όλους τους ειρηνόφιλους ανθρώπους στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο να παραμείνουν ειρηνόφιλοι άνθρωποι σε όλες τις περιστάσεις και να βοηθήσουν άλλους να είναι ειρηνόφιλοι, να συλλέξουν και να διαδώσουν γνώσεις για τον ειρηνικό και μη βίαιο τρόπο ζωής, αλήθεια που ενώνει ανθρώπους που αγαπούν την ειρήνη, να αντισταθούν στο κακό και την αδικία χωρίς βία και να καταρρίψουν μύθους για τον απαραίτητο, ωφέλιμο, αναπόφευκτο και δίκαιο πόλεμο. Δεν ζητάμε καμία συγκεκριμένη δράση τώρα για να διασφαλίσουμε ότι τα ειρηνευτικά σχέδια δεν θα αποτελέσουν στόχο μίσους και επιθέσεων μιλιταριστών, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι οι ειρηνιστές του κόσμου έχουν καλή φαντασία και εμπειρία πρακτικής υλοποίησης των καλύτερων ονείρων τους. Οι ενέργειές μας πρέπει να καθοδηγούνται από την ελπίδα για ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον και όχι από φόβους. Αφήστε το έργο μας για την ειρήνη να φέρει πιο κοντά το μέλλον από τα όνειρα.
Ο πόλεμος είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, είμαστε αποφασισμένοι να μην υποστηρίξουμε κανένα είδος πολέμου και να αγωνιστούμε για την άρση όλων των αιτιών πολέμου.

#

Οι Ουκρανοί ειρηνιστές υιοθέτησαν τη δήλωση στις 17 Απριλίου. Στη συνάντηση συζητήθηκε ένα σχέδιο εργασίας σχετικά με αντιπολεμικές δραστηριότητες online και offline, υπεράσπιση της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, νομική βοήθεια για ειρηνιστές και ειρηνόφιλους πολίτες, φιλανθρωπικό έργο, συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, εκπαίδευση και έρευνα στη θεωρία και την πράξη. της ειρηνικής και μη βίαιης ζωής. Ο Ruslan Kotsaba είπε ότι οι ειρηνιστές βρίσκονται υπό πίεση σήμερα, αλλά το κίνημα ειρήνης πρέπει να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει. Ο Yurii Sheliazhenko τόνισε ότι η επίμονη παράταση του πολέμου γύρω μας απαιτεί από τους ειρηνιστές να είναι ειλικρινείς, διαφανείς και ανεκτικοί, να επιμένουν να μην έχουν εχθρούς και να επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, ειδικά στους τομείς της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ανέφερε επίσης για επίσημη καταγγελία κατά του κρατικού συνοριοφύλακα για απόκρυψη παραβιάσεων του ανθρώπινου δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία. Ο Ilya Ovcharenko εξέφρασε την ελπίδα ότι το εκπαιδευτικό έργο θα βοηθήσει τους ανθρώπους στην Ουκρανία και τη Ρωσία να συνειδητοποιήσουν ότι το νόημα της ζωής τους δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία εχθρών και τη στρατιωτική θητεία και συνέστησε να διαβάσουν πολλά βιβλία του Μαχάτμα Γκάντι και του Λέοντος Τολστόι.

* перевод на русский язык *

ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПАЦИФИСТОВ ПРОТИВ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ

Украинское Движение Пацифистов глубоко обеспокоено активным сожжением мостов для мирного решения российско-украинского конфликта с обеих сторон и сигналами о намерениях продолжать кровопролитие в течение неопределенного времени с целью реализации тех или иных суверенных амбиций.
Мы осуждаем российское решение о военном вторжении на территорию Украины 24 февраля 2022 года, что стало роковой эскалацией и привело к тысячам смертей, так же как мы осудили взаимные нарушения оговоренного Минскими соглашениями режима прекращения огня с российской и украинской сторон на Донбассе, которые предшествовали этой эскалации российской агрессии.
Мы осуждаем взаимное признание сторон конфликта врагами, похожими на нацистов, и военными преступниками, закрепленное на уровне нормативно-правовых актов и подкрепленное пропагандой непримиримой вражды. Считаем, что право должно быть инструментом строительства мира, а не разжигания вражды, и что в истории следует искать способы возвращения к мирной жизни, а не причины для продолжения войны. Настаиваем, что привлечение к ответственности за преступления должно осуществляться независимым и компетентным судебным органом в результате непредубежденного и беспристрастного расследования, особенно когда речь идет о самых серьезных преступлениях, таких, как геноцид. Подчеркиваем, что трагические последствия жестокости военных с какой-либо стороны не должны использоваться для разжигания ненависти и оправдания новых жестокостей военных, а наоборот, должны охладить ”боевой дух” и побуждать к настойчивому поиску максимально бескровных способов прекращения войны.
Мы осуждаем активные военные действия с обеих сторон, от которых страдают гражданские. Настаиваем: нужно прекратить стрелять, почтить память погибших и после должной скорби спокойно, самоотверженно и честно вести мирные переговоры.
Мы осуждаем заявления с российской стороны о намерениях достичь своих целей военным путем, если не удастся их достичь на переговорах.
Мы осуждаем заявления с украинской стороны о том, что для продолжения мирных переговоров нужно завоевать лучшие переговорные позиции на поле боя.
Мы осуждаем неготовность обеих сторон остановить военные действия на время переговоров.
Мы осуждаем практику принуждения мирных людей к несению военной службы, выполнению военных задач и поддержке армии против воли людей в России и Украине и настаиваем, что такая практика, особенно во время военных действий, грубо нарушает принцип проведения различия между военными и гражданскими в международном гуманитарном праве. Любые проявления пренебрежения по отношению к праву человека на отказ от военной службы по соображениям совести не имеют и не могут иметь оправданий.
Мы осуждаем военную поддержку России и стран НАТО, предоставляемую воинственным радикалам в Украине, которые провоцируют эскалацию военного конфликта.
Обращаемся ко всем мирным людям в Украине и во всем мире с призывом оставаться мирными людьми в любых обстоятельствах и помогать другим быть мирными людьми, собирать и распространять знания о мирном и ненасильственном образе жизни, распространять правду, объединяющую мирных людей, защищаться от зла и неправды без насилия и развенчивать мифы о необходимости, полезности, неизбежности и справедливости войны. Мы не призываем к конкретным действиям, чтобы мирные планы не стали предметом вражды и противодействия милитаристов, но выражаем уверенность в том, что пацифисты планеты обладают хорошим воображением и жизненным опытом практической реализации своих наилучших пожеланий. Будем руководствоваться в наших действиях не страхами, а надеждой на мирное и счастливое будущее. Пускай наш мирный труд приближает желаемое будущее.
Война – это преступление против человечности. Поэтому мы решительно отказываемся поддерживать какие-либо виды войны и стараемся устранить все причины войны.

#

Это заявление было принято на онлайн-собрании Украинского Движения Пацифистов 17 апреля. Также были рассмотрены планы работы касательно антивоенных выступлений онлайн и офлайн, адвокации отказа от военной службы по соображениям совести, правовой помощи пацифистам и мирным гражданам, благотворительности, сотрудничества с другими организациями, просвещения и исследований по вопросам теории и практики мирного ненасильственного образа жизни. Руслан Коцаба заявил, что пацифисты сегодня испытывают давление, но мирное движение должно выжить и развиваться. Юрий Шеляженко подчеркнул, что в условиях затягивания войны нужно быть правдивыми, открытыми и толерантными, помнить, что у пацифистов не бывает врагов и сосредоточиться на долгосрочной деятельности, прежде всего правозащитной и информационно-просветительской, а также рассказал об обжаловании сокрытия информации государственной пограничной службой о нарушении прав человека на сознательный отказ от военной службы. Илья Овчаренко выразил мнение, что просветительская деятельность должна помочь людям в Украине и в России осознать, что их смысл жизни не связан с убийством врагов и военной службой, и порекомендовал к прочтению ряд трудов Махатмы Ганди и Льва Толстого.

* оригінал українською мовою *

ЗАЯВА УКРАЇНСЬКОГО РУХУ ПАЦИФІСТІВ ПРОТИ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ

Український Рух Пацифістів глибоко занепокоєний активним спаленням мостів для мирного вирішення російсько-українського конфлікту з обидвох боків та сигналами про наміри продовжувати кровопролиття протягом невизначеного часу з метою реалізації тих чи інших суверенних амбіцій.
Ми засуджуємо російське рішення про військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, що становило фатальну ескалацію і призвело до тисяч смертей, так само як засуджували взаємні порушення обумовленого Мінськими угодами режиму припинення вогню з російського та українського боків на Донбасі, що передували цій ескалації російської агресії.
Ми засуджуємо взаємне визнання сторін конфлікту ворогами, подібними до нацистів, та військовими злочинцями, закріплене на рівні нормативно-правових актів та підкріплене пропагандою непримиренної ворожнечі. Вважаємо, що право має бути інструментом будівництва миру, а не розпалення ворожнечі, і що в історії слід шукати способи повернення до мирного життя, а не причини для продовження війни. Наполягаємо, що притягнення до відповідальності за злочини має здійснюватися незалежним і компетентним судовим органом в результаті неупередженого та безстороннього розслідування, особливо коли йдеться про найсерйозніші злочини, подібні до геноциду. Підкреслюємо, що трагічні наслідки жорстокості військових з будь-якого боку не мають використовуватися для розпалювання ненависті та виправдання нових жорстокостей військових, натомість мають охолодити ”бойовий дух” та спонукати до наполегливого пошуку максимально безкровних способів припинення війни.
Ми засуджуємо активні військові дії з обох боків, від яких страждають цивільні. Наполягаємо: треба припинити стріляти, вшанувати пам’ять загиблих і після належної скорботи спокійно, самовіддано та чесно вести мирні переговори.
Ми засуджуємо заяви з російського боку про наміри досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не вдасться досягти їх на переговорах.
Ми засуджуємо заяви з українського боку про те, що для продовження мирних переговорів слід завоювати кращі переговорні позиції на полі бою.
Ми засуджуємо неготовність з обох боків зупинити військові дії на час переговорів.
Ми засуджуємо практику примусу мирних людей до несення військової служби, виконання військових завдань та підтримки армії проти волі людей в Росії та в Україні і наполягаємо, що така практика, особливо під час військових дій, брутально порушує принцип розрізнення військових та цивільних у міжнародному гуманітарному праві. Будь-які прояви зневаги до права людини на сумлінну відмову від військової служби не мають і не можуть мати виправдань.
Ми засуджуємо військову підтримку з боку Росії та країн НАТО войовничих радикалів в Україні, які провокують ескалацію військового конфлікту.
Звертаємося до всіх мирних людей в Україні та в усьому світі із закликом залишатися мирними людьми у будь-яких обставинах і допомагати іншим бути мирними людьми, збирати та поширювати знання про мирний та ненасильницький спосіб життя, поширювати правду, яка об’єднує мирних людей, захищатися від зла і неправди без насильства та розвінчувати міфи про необхідність, корисність, неминучість та справедливість війни. Ми не закликаємо до конкретних дій, щоб мирні плани не стали предметом ворожнечі та протидії мілітаристів, але висловлюємо впевненість у тому, що пацифісти планети мають добру уяву та життєвий досвід практичної реалізації своїх найкращих мрій. Керуймося у наших діях не страхами, а надією на мирне та щасливе майбутнє. Тож хай наша мирна праця наближає омріяне майбутнє.
Війна – це злочин проти людяності. Тому ми рішуче відмовляємося підтримувати будь-які види війни та старатимемося усунути всі причини війни.

#

Цю заяву було затверджено на онлайн-зібранні Українського Руху Пацифістів 17 квітня. Також було розглянуто плани роботи щодо антивоєнних виступів онлайн та офлайн, адвокації сумлінної відмови від військової служби, правової допомоги пацифістам та мирним громадянам, благодійництва, співпраці з іншими організаціями, просвітництва та досліджень з питань теорії та практики мирного ненасильницького способу життя. Руслан Коцаба заявив, що пацифісти сьогодні відчувають тиск, але мирний рух має вижити і розвиватися. Юрій Шеляженко підкреслив, що в умовах затягування війни потрібно бути правдивими, відкритими і толерантними, пам’ятати, що у пацифістів не буває ворогів, і зосередитися на довгостроковій діяльності, перш за все правозахисній та інформаційно-просвітницькій, а також розповів про оскарження приховування інформації державною прикордонною службою про порушення права людини на сумлінну відмову від військової служби. Ілля Овчаренко висловив думку, що просвітницька діяльність має допомогти людям в Україні та в Росії усвідомити, що їх сенс життя не пов’язаний з убивством ворогів і військовою службою, та порекомендував до прочитання низку творів Махатми Ганді та Льва Толстого.

Jaa tämä: