FINLAND BÖR INRÄTTA ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

FINLAND BÖR INRÄTTA ETT MINISTERIUM FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

8.3.2021 Pressmeddelande

På den Internationella kvinnodagen 8.3.2021 överlämnar rörelsen Kvinnor för Fred till Finlands president, statsråd och riksdagsledamöter ett förslag för inrättande av ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling i Finland.

Förslaget understöds av Konstnärer för Fred (PAND), Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening.


Kvinnor för Freds förslag omfattar även 14 sidor argument och bakgrundsmaterial ur vilket det framgår att inrättandet av ett dylikt ministerium åtnjuter ett gediget stöd även inom ett flertal auktoritativa kretsar som oroar sig för situationen i världen idag och för dess framtid.

Alla länder och folk i världen är idag utsatta för hot som är globala och annorlunda än tidigare; klimatförändring, massmigration, cyberhot, terrorism, extremism. Både regionalt och vittomfattande internationellt samarbete utgör globala ödesfrågor.

Begreppet fred bör utsträckas till att omfatta inte endast fred mellan folken utan även jämställd utveckling och fred med naturen och på dess villkor.

Att omfatta välformulerade deklarationer utan att det finns en prestigefylld institution som har kapacitet att till fullo planera och genomföra omfattande konkreta åtgärder på olika nivåer – nationellt och internationellt – leder endast till ineffektiva ansträngningar och tomma ord. Ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling – med ett vidsträckt kunskapsområde beträffande fred och hållbar utveckling och som kan delta i en prestigefylld dialog som når olika lokala, nationella och internationella nivåer – är nödvändigt för att säkerställa att varje stat uppfyller sina åtaganden för fred och utveckling för alla.

Även i de övriga nordiska länderna pågår bland medborgarorganisationer diskussion kring denna fråga. Gemensamma initiativ och tätare samarbete planeras vilket förhoppningsvis får ett positivt mottagande även bland politiska beslutsfattare.

Kvinnor för Freds förslag kommer även att skickas ut till cirka 60 medborganisationer och partiernas kvinno- och ungdomsorganisationer.

Materialet ingår som pdf-bilaga till detta brev och finns tillgängligt på finska, svenska och engelska på Kvinnor för Freds hemsida https://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Den Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Kvinnor för Fred

Kontaktpersoner: Lea Launokari, naisetrauhanpuolesta(at)riseup.net
Ulla Klötzer, ullaklotzer (at) yahoo.com

Jaa tämä: